Kopparängen 2, samråd om ändring av detaljplan gällande fastighetsindelningsbestämmelser

Landskrona stad arbetar med en ny detaljplan för delar av kvarteret Kopparängen m fl. I samband med detta har staden ansökt om ändring av befintlig detaljplan för att upphäva så kallade fastighetsindelningsbestämmelser som gäller inom Kopparängen 2, eftersom dessa bestämmelser hindrar det pågående planarbetet.

Förslag till ändring av detaljplan

Enligt den lagstiftning som gäller idag utgör den tidigare planformen tomtindelning numera en bestämmelse till detaljplanen. En sådan fastighetsindelningsbestämmelse reglerar hur marken ska delas in i fastigheter.

Detta förslag till ändring av gällande detaljplan för Kopparängen 2 innebär att tomtindelningen från 1971-04-14, akt 1282K-1/1331 upphävs efter politiskt beslut.

Ett upphävande av tomtindelningen innebär inte någon ökad eller ändrad byggrätt eller ändring av tillåten markanvändning. Upphävandet innebär ingen ändring av vare sig fastighetsgränser, kvartersnamn eller fastighetsbeteckning. Bebyggelsen regleras även fortsättningsvis genom befintlig gällande detaljplan och innebär i övrigt inte någon ändring av denna.

I detta fall har bedömts att enkelt planförfarande enligt 5 kap 38c § plan- och bygglagen kan tillämpas. Planändringen är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna. Planändringen är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. En förenklad planprocess innebär att för att senare ha rätt att överklaga beslutet ska eventuella synpunkter lämnas i samrådet.

Godkännande

Om berörda fastighetsägare skriftligen godkänner planförslaget så underlättas och förenklas ärendets fortsatta handläggning. Godkännande för Er fastighet kan lämnas på bifogad blankett som insändes i bifogat svarskuvert -gärna inom en vecka.

Om Ni inte kan godkänna förslaget skall eventuella synpunkter lämnas skriftligen och vara Lantmäterimyndigheten, 261 80 LANDSKRONA, tillhanda senast den 27 juni 2019. Den som inte framfört SKRIFTLIGA synpunkter inom den angivna tiden kan förlora sin rätt att överklaga detta ärende.

 Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Har du frågor ?  
Har du frågor ?

Behöver du mer information kan du kontakta:

 

Erika Eek
Förrättningslantmätare
0418-47 33 88
erika.eek@landskrona.se