Kronan södra, detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Örja 30:2 m fl – Kronan södra, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 5 april 2017, SBN § 122. Beslut om samråd har tagits på delegation 2019-03-25 – Plan § 2. 

Samråd pågår 2019-04-01 – 2019-04-22. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att höja exploateringsgraden samt justera planbestämmelser jämte den nu gällande detaljplanen för att få en effektivare markanvändning. Vidare syftar planen också till att ytterligare säkerställa dagvattenhanteringen inom planområdet. I den framtida exploateringen inom planområdet ska även arkitektoniska kvaliteter säkerställas då det med sitt läge är en viktig entré till Landskrona stad och angränsar till omkringliggande åkerlandskapet. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Ett samrådsmöte  kommer att hållas i stadshuset i Landskrona, rum 420, onsdagen den 10 april kl 18:00. Välkomna!  

Planhandlingarna finns dessutom tillgängliga i stadshusets foajé. De kan även beställas av planarkitekt Jonathan Nygaard, 0418- 47 35 55 eller jonathan.nygaard@landskrona.se.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2019-04-22. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Synpunkter skickas till adress:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller  sb@landskrona.se.

 

Klicka på pilen nedan för att ta del av handlingarna:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt gällande detaljplan Kronan södra  
Kontakt gällande detaljplan Kronan södra

Jonathan Nygaard
Planarkitekt
Telnr.  0418- 47 35 55
jonathan.nygaard@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
Telnr. 0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se