Kungsörnen 3

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Kungsörnen 3, Landskrona stad. Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade 2017-12-08 Plan § 14 att skicka rub­­ri­cerade detalj­­­plane­­förslag på samråd. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att genom förtätning inom kvarterat Kungsörnen 3 tillföra två till tre nya bostäder.  Planens syfte är också att skapa en helhetsverkan i stadsmiljön och god arkitektur.   

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset, rum 322, torsdagen den 1 mars klockan 17:30. Välkomna! 

Planförslaget finns under samrådstiden 2018-02-12 – 2018-03-05 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, museet i Landskrona och i Stadshusets foajé. 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2018-03-05 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på sb@landskrona.se.

 

Handlingar finns att ladda ner, se nedan:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt för detaljplan Kungsörnen 3  
Kontakt för detaljplan Kungsörnen 3

Lisa Lindekranz
Planarkitekt
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Johan Nilsson
Stadsbyggnadschef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se