Kvarteret Muraren och Målaren

Antagande av ändring av detaljplan Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Muraren och Målaren, inom stadsdelen Väster, i Landskrona. (Förenklat förfarande för att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser, akt 1282K-1/388, för Målaren 18.)

BESLUT av stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden i Landskrona stad har den 2022-05-17, § SBN 66, beslutat att anta ändring av detaljplan ”Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Muraren och Målaren”. 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsbestämmelser (tomtindelning) för Målaren 18, så att önskad avstyckning från fastigheten kan ske.

Planförslaget är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Landskrona tätort.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en ändring av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen.

Planförslaget har varit på samråd under perioden 2022-04-07 – 2022-04-27

Ingen erinran har inkommit. En samrådsredogörelse har upprättats.

Då ändringen handläggs med förenklat förfarande, och inga erinringar inkommit vid samrådet, har beslut om antagande skett utan något granskningsskede.

Planhandling, samrådsredogörelse och protokoll med antagandebeslut finns hos Stadsbyggnadsförvaltningen samt är tillgängligt under handlingar nedan.

Om ingen överklagar får ändringen av detaljplanen laga kraft tre veckor efter att

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Den som inte är nöjd med beslutet kan skriva och överklaga detta till mark- och miljödomstolen.

Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap. 2a §

”Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen.”

Enligt 13 kap. 11 § första stycket har endast den som senast under granskningstiden (samrådstiden, vid förenklat förfarande) lämnat in skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda rätt att överklaga en antagen, ändrad eller upphävd detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

Överklagandet ska vara skriftligt. Skrivelsen ska adresseras till mark- och miljödomstolen, men skickas till stadsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag beslutet satts upp på kommunens anslagstavla.

Meddelande om det justerade protokollet sattes upp den 24 maj 2022. Sista dag att lämna in överklagandet är den 14 juni 2022.

 

I skrivelsen till mark- och miljödomstolen ska det framgå:

  • vilket beslut som överklagas
  • vilken ändring som önskas
  • varför beslutet bör ändras
  • vem som överklagar och kontaktuppgifter

 

Ifall ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer skrivelsen och övriga handlingar att skickas vidare till mark- och miljödomstolen som prövar det överklagade beslutet.

Adress:

Landskrona Stad

Stadsbyggnadsförvaltningen

261 80 Landskrona

eller registrator.sb@landskrona.se

 

 

 

Handlingar till detaljplanen nedan:

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Carolina Gustafsson
carolina.gustafsson@landskrona.se
Telnr. 0418-47 35 63

Lisa Lindekranz
Planchef
lisa.lindekranz@landskrona.se
Telnr. 0418-47 35 56

Senast uppdaterad av Anette Drivmo