Landsbyn, detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för Landsbyn - del av fastigheten Borstahusen 1:1, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-10-10 § PLAN 11 att skicka detalj­­­plane­­förslaget på samråd. 

Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva lämpligheten att uppföra bostadsbebyggelse, tillåta kompletterande handel och serviceverksamhet samt planlägga delar av Säbybäcken och naturområdet intill denna för allmänt ändamål. Landsbyn ingår i utbyggnadsområdet Norra Borstahusen, och beräknas rymma ca 450 nya bostäder i blandad stadsbebyggelse. 

Planområdet är den sjätte detaljplanen inom utvecklingen av Norra Borstahusen och anses därför vara en fortsatt tätortsutveckling. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. (Behovsbedömning av miljöbedömning är utförd i samband med planprogrammet. Länsstyrelsen i Skåne län har instämt i kommunens tidigare bedömning). 

Ett samrådsmöte kommer att hållas på Landskrona stadshus i rum 420 den 5 april klockan 17.30 Välkomna!

Planförslaget finns under samrådstiden 2018-03-28 – 2018-04-27 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, museet i Landskrona och i Stadshusets foajé. 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2018-04-27 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona, eller på mail sb@landskrona.se.

Handlingar finns att ladda ner, se nedan:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt till detaljplan Landsbyn  
Kontakt till detaljplan Landsbyn

Fredrik Karlsson
fredrik.karlsson@landskrona.se
Planarkitekt
0418-47 35 14

Gesa Hildebrand
gesa.hildebrand@landskrona.se
Planarkitekt
0418-47 35 61

Lisa Lindekranz
lisa.lindekranz@landskrona.se
Planchef
0418-47 01 97