Granskning av detaljplan för Landsbyn – del av fastigheten Borstahusen 1:1, Landskrona

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för Landsbyn, Landskrona stad, som ingår i utbyggnadsområdet Norra Borstahusen. Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva lämpligheten att uppföra bostadsbebyggelse och skola/förskola samt att planlägga delar av Säbybäcken och naturområdet intill denna för allmänt ändamål. Mindre parkområden ska även tillskapas inom bostadsbebyggelsen.

Planförslaget har varit på samråd under 2018-03-28 – 2018-04-27 och har därefter reviderats. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-19 SBN § 78 att sända rubricerat planförslag på granskning.

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. (Behovsbedömning av miljöbedömning är utförd i samband med planprogrammet för Norra Borstahusen. Länsstyrelsen i Skåne har instämt i kommunens bedömning).

Granskningsperioden är förlängd till nio veckor på grund av semestertider. Under granskningstiden 2018-07-02 – 2018-08-31 finns planförslaget tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, museet i Landskrona, i Stadshusets foajé samt dokument här nedan.

Eventuella synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2018-08-31 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen,  Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på mejl till sb@landskrona.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Frågor besvaras av planarkitekt Gesa Hildebrand 0418-47 35 61, planchef Lisa Lindekranz 0418-47 35 56 alternativt stadsbyggnadschef Johan Nilsson 0418-47 46 95. På grund av semester kan frågor inte besvaras mellan 23 juli – 6 augusti.

Dokument att ladda ner:

 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning,Strandstaden och Landsbyn

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.