Lundåkra 2:1 och Vevstaken 9 m.fl, detaljplan för utställning

LSR deponi och återvinningsanläggning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Lundåkra 2:1 och Vevstaken 9 m.fl., Landskrona stad. Förslaget har därefter sänts på samråd 2016-11-14 – 2016-12-05. Efter samrådet har planförslaget reviderats. Stadsbyggnadsförvaltningen har 2017-11-21 PLAN § 164 beslutat att skicka detalj­­­plane­­förslaget på utställning.  

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Syftet med detaljplanen är att bekräfta nuvarande markanvändning genom att planlägga LSRs verksamhet i enlighet med miljötillståndet [M 3300-05] och dom [M 3564-09] gällande sluttäckning av den befintliga deponin, samt att göra befintliga marklov planenliga. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Planförslaget finns under utställningstiden 2017-12-18 – 2018-01-29 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé, på Landskrona museum.

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2018-01-29 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på mail sb@landskrona.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt för detaljplan Lundåkra 2:1  
Kontakt för detaljplan Lundåkra 2:1

Harald Klein
Planarkitekt
0418-47 35 55
harald.klein@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se