Organisten, detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för Organisten 1, Landskrona stad. Planförslaget har varit föremål för samråd 2017-01-19 – 2017-02-16  och har därefter reviderats. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-20 SBN § 85 att sända rub­­ri­cerade planförslaget på granskning. 

Syftet med detaljplanen är att ändra gällande markanvändning från handel till bostäder samt att undersöka lämpligheten av en komplettering av ett flerbostadshus och radhus med gestaltning anpassad till den befintliga miljön. Planen syftar även till att förtäta den befintliga bostadsstrukturen i Asmundtorp. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

På grund av omfattande utredningsarbete finns samtliga utredningar tillgängliga för utskrift på Landskrona stads hemsida . De kan även hämtas på stadsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 7, Landskrona eller beställas per telefon av planarkitekt Anette Andersson 0418- 47 35 52 alternativt på mail anette.c.andersson@landskrona.se 

Planförslaget finns under granskningstiden 2017-11-15 – 2017-12-08 tillgängligt på Landskrona stadsbibliotek, ICA Nära i Asmundtorp och i Stadshusets foajé. 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-12-08 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen, Drottninggatan 7 Stadshuset, 261 80 Landskrona. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt för detaljplan Organisten  
Kontakt för detaljplan Organisten

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.c.andersson@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se