Örja 1:9, norra, detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-01 PLAN §14, att sända rubricerat planförslag på samråd. Samråd pågår 2020-12-07 till och med 2021-01-20.

Planförslaget

Planområdet är beläget i östra delen av Landskrona, mellan Västkustbanan och E6. Avståndet till Landskrona centrum är cirka tre kilometer. Planområdet omfattar norra delen av fastigheten Örja 1:9 och avgränsas i väster och söder av jordbruksmark och i öster av motorväg E6. Huvuddelen av planområdet gränsar i norr mot Säbybäcken och en liten del sträcker sig längre norrut över befintlig jordbruksmark.

Syftet med planförslaget är att utreda möjligheten att bygga ut och utveckla verksamhetsområdet öster om stationen, samt att säkerställa naturbaserade kompensationsåtgärder för till exempel flödesreglering och rening av dagvatten.

Ett ytterligare syfte med detaljplanen är att en hög arkitektonisk standard ska garanteras på de byggnader som kommer att uppföras inom planområdet.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen och Fördjupad översiktsplan för Landskrona tätort.

Detaljplanens genomförande har bedömts medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. (WSP, 2020-11-30). Denna är också föremål för samråd och ingår, tillsammans med andra utredningar, i planhandlingarna

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets foajé i vår tillfälliga reception på Selma Lagerlöfs väg 3 och på stadsbiblioteket i Landskrona på Regeringsgatan 13.

De kan även beställas av planarkitekt Fredrik Karlsson, 0418- 47 35 14, fredrik.karlsson@landskrona.se.

Så här lämnar du synpunkter

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas via Microsoft Teams tisdagen den 12e januari 2021, klockan 17.30. Man behöver inga speciella program för att delta på mötet, utan kan ansluta i webbläsare. För att delta på mötet anmäler ni er genom att skicka er e-postadress till fredrik.karlsson@landskrona.se senast 2021-01-08. Ni får då instruktioner om hur man ansluter till mötet. Välkommen!

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2021-01-20. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer att finnas tillgänglig under granskningstiden.

Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Örja 1:9, norra  
Kontaktinformation till detaljplan Örja 1:9, norra

Fredrik Karlsson
Planarkitekt 
0418- 47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson