Örja 1:9, södra, detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-24 PLAN §3 att sända rubricerat planförslag på granskning. Granskningen pågår 2020-04-30 till och med 2020-05-22.

Planförslaget

Planområdet är beläget i östra delen av Landskrona, mellan Västkustbanan och E6. Avståndet till Landskrona centrum är ca 4 km. Planområdet omfattar södra delen av fastigheten Örja 1:9 och avgränsas i väster av järnvägen, i söder av Österleden och i öster av infartsvägen till DSV. Norr om planområdet består marken av brukad åkermark.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att planlägga för verksamheter och infrastruktur inom fastigheten Örja 1:9, samt främja och stärka ekosystemtjänster.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen och Fördjupad översiktsplan för Landskrona tätort.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 2019-11-26 – 2019-12-17. Efter samrådet har planförslaget reviderats.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona på Regeringsgatan 13 och på Landskrona museum på Slottsgatan 8.

Så här lämnar du synpunkter

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De ska vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2020-05-22. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstidens utgång kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i granskningsutlåtandet som upprättas efter granskningstidens slut.

Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Örja 1:9, södra  
Kontaktinformation till detaljplan Örja 1:9, södra

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418- 47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson