Örja 34:34 del av (Fröfabriken)

Samråd av detaljplan del av Örja 34:34 (Fröfabriken)

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Örja 34:34 m fl - Fröfabriken, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 30 augusti 2016, SBN § 122. 

Samråd pågår 2018-09-03 – 2018-09-26. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för centrumändamål, annan verksamhet (så som handel, besöksverksamhet och lättare verksamhet) samt parkeringshus i och omkring Fröfabriken i Weibullsholm. Bostäder möjliggörs inte inom planområdet. Detaljplanen ska även möjliggöra ny väganslutning från Österleden samt fördröjningsytor för omhändertagande av dagvatten. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Ett samrådsmöte  kommer att hållas i stadshuset i Landskrona, rum 420, torsdagen den 20 september kl 17:30.

Välkomna! 

Planhandlingarna finns dessutom tillgängliga i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona och på Landskrona museum. De kan även beställas av planarkitekt Johanna Karlsson, 0418- 47 35 69 eller johanna.karlsson@landskrona.se

Eventuella synpunkter på planförslaget ska insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2018-09-26. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Synpunkter skickas till adress:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadshuset
Planavdelningen
261 80 Landskrona.

eller  sb@landskrona.se

Ta del av handlingarna till Örja 34:34 nedan:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt till detaljplan Örja 34:34  
Kontakt till detaljplan Örja 34:34

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418- 47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se