Granskning av detaljplan för del av Örja 34:7 m fl, Weibullsholms handelsområde, Landskrona stad

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Örja 34:7 m fl, Weibullsholms handelsområde, Landskrona stad. Planförslaget har varit föremål för samråd 2017-03-24 – 2017-04-14 och har därefter reviderats. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-21, SBN § 165, att sända planförslaget på granskning. 

Granskning pågår 2018-02-06 – 2018-02-28. 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för sällanköpshandel och kontor i det sedan tidigare etablerade handelsområdet Weibullsholm samt att möjliggöra trafik mellan Österleden, Stationsområdet och Ringvägen.   

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Samråd har skett med Länsstyrelsen som delar kommunens bedömning.   

Planhandlingarna finns dessutom utställda i stadshusets foajé, på Landskrona museum och på stadsbiblioteket. De kan även beställas av planarkitekt Johanna Karlsson, 0418- 47 35 69 eller johanna.karlsson@landskrona.se 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2018-02-28. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Synpunkter skickas till adress:Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona. 

eller  sb@landskrona.se 

Frågor besvaras av planarkitekt Johanna Karlsson, 0418- 47 35 69, johanna.karlsson@landskrona.se, alternativt stadsbyggnadschef Johan Nilsson, 0418-47 46 95, johan.nilsson@landskrona.se.

 

Handlingar finns att ladda ner, se nedan:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt för detaljplan Örja 34:7  
Kontakt för detaljplan Örja 34:7

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se