Östra Roten 21, detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till ändring av detaljplan för del av kvarteret Östra Roten, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-10-16 § 12 att skicka detalj­­­plane­­förslaget på granskning. 

Planändringens syfte är att pröva lämpligheten i ett tillägg av markanvändningar för del av kvarter i centrala Landskrona. Till nu gällande markanvändning, bostäder och handel, föreslås att centrumverksamheter, vård och skola adderas. Dessutom föreslås att skydds- och varsamhetsbestämmelser läggs till för det gamla sparbankshuset i kvarterets västra del. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Planändringsförslaget finns under granskningstiden 2017-11-10 – 2017-11-24 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé, på Landskrona museum. 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-11-24 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på mail sb@landskrona.se. 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt för detaljplan Östra Roten 21  
Kontakt för detaljplan Östra Roten 21

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se