Samråd av detaljplan för Östra Roten 21, Landskrona

Detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till ändring av detaljplan för del av kvarteret Östra Roten, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-08-21 § 9 att skicka detalj­­­plane­­förslaget på samråd. 

Planändringens syfte är att pröva lämpligheten i ett tillägg av markanvändningar för del av kvarter i centrala Landskrona. Till nu gällande markanvändning, bostäder och handel, föreslås att centrumverksamheter, vård och skola adderas. Dessutom föreslås att skydds- och varsamhetsbestämmelser läggs till för det gamla sparbankshuset i kvarterets västra del. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Följande handlingar ingår i planförslaget: 

  1. Följebrev (denna handling), 2017-08-24
  2. Planbeskrivning, 2017-08-24
  3. Plankarta, 2017-08-24 

Planändringsförslaget finns under samrådstiden 2017-08-29 – 2017-09-30 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé och på Landskrona museum.

Ett samrådsmöte kommer att hållas på stadsbyggnadsförvaltningen, plan 4 i Landskrona stadshus den 5:e september klockan 18:00.

 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-09-30 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på mail sb@landskrona.se.

 

Klicka på pilen nedan för att se handlingarna:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor besvaras av  
Frågor besvaras av

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Johan Nilson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se