Plantan 1, detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Plantan 1, Landskrona stad. Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade 2019-10-22 PLAN § 9 att skicka rubricerade detaljplaneförslag på granskning. Granskning pågår 2019-10-30 till och med 2019-11-14.

Planförslaget

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Plantan 1, Landskrona stad. Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade 2019-10-22 PLAN § 9 att skicka rub­­ri­cerade detalj­­­plane­­förslag på granskning.

Syftet med detaljplanen är att ändra och reglera gällande markanvändning inom planområdet genom att C (centrum) utökas till att även omfatta S (skola), D (vård) och K (kontor). Markanvändning S (skola) bekräftar nuvarande markanvändning.

Ett samråds- och informationsmöte hölls i matsalen på Landskrona stadshus den 2016-10-17. Vid samrådsmötet deltog från kommunen stadsbyggnadschef Johan Nilsson och planarkitekt Anette Andersson. Inga deltagare kom.

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Här kan du läsa handlingarna

Planförslaget finns även tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, museet i Landskrona och i Stadshusets foajé.

Så här lämnar du synpynkter

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2019-11-14. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona

eller

registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Plantan 1  
Kontaktinformation till detaljplan Plantan 1

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.andersson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson