Samråd av detaljplan på Bromsregulatorn 4

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Bromsregulatorn 4, Landskrona stad. Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade 2018-11-07 PLAN § 9 att skicka rub­­ri­cerade detalj­­­plane­­förslag på samråd. 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för att ändra del av område belagt med prickmark till att medge byggnation av snabbmatskedja om c:a 500 kvm. I samband med planarbetet kommer även utfartsförbudet i söder delvis att släckas för att möjliggöra för en kollektivtrafikspassage i området. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Ett samrådsmöte kommer att hållas på stadshuset i Landskrona i rum 420 måndagen den 10 december klockan 18.00.

Välkomna! 

Planförslaget finns under samrådstiden 2018-11-30 – 2018-12-21 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, Landskrona Muséum och i Stadshusets foajé. 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2018-12-21 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona, eller på mail sb@landskrona.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor på detaljplan Bromsregulatorn 4  
Frågor på detaljplan Bromsregulatorn 4

Anette Andersson
Planarkitekt
Telnr. 0418-47 35 52
 anette.c.andersson@landskrona.se 

Lisa Lindekranz
Planchef
Telnr. 0418-47 01 97
lisa.lindekranz@landskrona.se