Saxtorp 7:5

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Saxtorp 7:5 m fl, i Häljarp, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 17 oktober 2017, SBN § 145. 

Samråd pågår 2018-04-26 – 2018-05-21 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostadsbebyggelse inom planområdet. Planförslaget ska också skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet till naturen längs Saxån genom att möjliggöra kopplingar mellan ån och planområdet, befintlig bebyggelse och skola. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Planförslaget finns under samrådstiden tillgängligt på biblioteket i Häljarp, Stadsbiblioteket i Landskrona. 

Ett samrådsmöte kommer att hållas på Sandåkerskolan i Häljarp onsdagen den 16 maj kl 18 (ingång via huvudentrén vid biblioteket). 

Eventuella synpunkter ska insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2018-05-21 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på mail sb@landskrona.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Frågor besvaras av planarkitekt Johanna Karlsson 0418-47 35 69 alternativt planchef Lisa Lindekranz 0418-47 35 56.

Handlingar finns att ladda ner, se nedan:

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt till detaljplan Saxtorp 7:5  
Kontakt till detaljplan Saxtorp 7:5

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

 

Lisa Lindekranz
Plancehf
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se