Saxtorp 7:5 m fl (Häljarps ängar), detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Saxtorp 7:5 m fl i Häljarp. Planförslaget har varit på samråd under perioden 2018-04-26 – 2018-05-21. Förslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning innan detaljplanen kan antas av Kommunfullmäktige. Beslut om granskning togs i stadsbyggnadsnämnden 2020-03-24 SBN § 14. Granskning pågår 2020-03-26– 2020-04-19.

Planförslaget

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Häljarp, norr om Landskronavägen, och består idag av åkermark samt en mindre bostads-fastighet.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostadsbebyggelse inom planområdet. Planförslaget ska också skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet till naturen längs Saxån genom att möjliggöra kopplingar mellan ån och planområdet, befintlig bebyggelse och skola.

Planförslaget har efter samrådet begränsats till den västra delen av det ursprungliga planområdet. Detta på grund av de arkeologiska fynd som gjorts i samband med arkeologisk förundersökning 2018. Utformningen av planområdet har justerats med hänsyn till detta.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Del av fastigheten Saxtorp 7:24 tas i anspråk för allmänt ändamål (gata).

Planförslaget handläggs med utökat förfarande och skickas ut på samråd och granskning innan detaljplanen godkänns av Stadsbyggnadsnämnden och antas av Kommunfullmäktige.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets foajé, på biblioteket i Häljarp och på stadsbiblioteket i Landskrona.

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De ska vara inkomna till Stadsbyggnadsnämnden senast 2020-04-19. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut. Granskningsutlåtandet kommer finnas tillgängligt inför antagandet av detaljplanen.

Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Saxtorp 7:5  
Kontaktinformation till detaljplan Saxtorp 7:5

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson