Granskning av detaljplan för Sjukhuskvarteret 18 och 19, Landskrona

Detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för fastigheterna Sjukhuskvarteret 18 och 19 m.fl., Landskrona stad. Planförslaget har varit föremål för samråd under 2017-02-23 till 2017-03-23 och har därefter reviderats. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-08-29 att sända rub­­ri­cerat planförslaget på granskning. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra bostäder samt skola, förskola, centrum och vård inom planområdet med gestaltning anpassat till den befintliga miljön. Planförslaget syftar också till att planlägga för skydds- och varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt säkra dagvattenfördröjningsmöjligheter. 

Planen syftar även till att vidare säkerställa den allmänna tillgången till området samt att göra området mer tillgängligt för gående och cyklister genom att omstrukturera infarter till och inom planområdet. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Bestämmelserna i plan– och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan. Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts efter samråd med länsstyrelsen.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

På grund av omfattande utredningsarbete finns samtliga utredningar tillgängliga för utskrift på Landskrona stads hemsida http://www.landskrona.se/invanare/stadsplanering-trafik/detaljplaner/pagaende-planarbeten/ 

De kan även hämtas på Stadsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 7, Landskrona eller beställas per telefon av planarkitekt Anette Anderson (0418- 47 35 52) eller planchef Johan Nilsson (0418- 47 46 95), alternativt på mail anette.c.andersson@landskrona.se 

Planförslaget finns under granskningstiden 2017-09-08 – 2017-10-02 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, museet i Landskrona, i Stadshusets foajé samt på Landskrona kommuns hemsida www.landskrona.se. 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2016-10-02 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen, Drottninggatan 7 Stadshuset, 261 80 Landskrona. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

 

 

Klicka på pilen nedan för att se handlingarna:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor besvaras av  
Frågor besvaras av

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.c.andersson@landskrona.se


Johan Nilson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se