ÄDP för stadsplan för Varvsudden (Ändring för del av Skeppsvarvet 6) på Varvsudden

Stadsbyggnadsförvaltningen, har genom delegation 2020-04-23 Plan § 2 beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd. Samråd pågår 2020-04-30 till och med 2020-05-22.

Planförslaget

Planområdet är beläget på Varvsudden. Planområdet omfattar del av fastigheten Skeppsvarvet 6 och avgränsas av industrijärnvägsspår inom fastigheterna Lundåkra 6:1 samt Plåtgården 1.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en lagerlokal inom område som idag är planlagd med prickmark (mark som inte får bebyggas).

Ändringen stämmer överens med gällande plans syfte och ändringen kommer inte att förändra markanvändningen som idag är J-industri med en byggrätt med 30 meters höjd.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§. Planändringen, dvs bortplockande av prickmark, bedöms förbättra miljön inom området då byggnaden som tänkt uppföras möjliggör för minskad spridning av metaller och föroreningar.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även tillgängliga i Stadshusets foajé, på Ljuspunkten, på stadsbiblioteket i Landskrona på Regeringsgatan 13, och på Landskrona museum på Slottsgatan 8.

Planhandlingarna kan även beställas av planarkitekt Diana Nilsson.

Särskild telefontid för frågor är avsatt till: onsdagen den 6 maj, kl 13.00-16.00.

Så här lämnar du synpunkter

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, arrendatorer och bostadsrättsinnehavare. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2020-05-22.

Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig under granskningstiden.

Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Skeppsvarvet 6  
Kontaktinformation till detaljplan Skeppsvarvet 6

Diana Nilsson
Planarkitekt
0418–47 35 89
diana.nilsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

 

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson