Slottsplatsen 27, detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheten Slottsplatsen 27, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-10-30 § 13 att skicka detalj­­­plane­­förslaget på samråd. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla användningen av befintlig bebyggelse inom fastigheten. Samtidigt syftar planen till att skydda ett antal kulturhistoriskt viktiga byggnader inom planområdet. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Samråd har skett med Länsstyrelsen, som delar kommunens bedömning. 

Planförslaget finns under samrådstiden 2017-11-08 – 2017-12-01 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé samt på Landskrona museum.

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Landskrona stadshus, rum 601, den 27e november klockan 17:30. 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-12-01 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på mail sb@landskrona.se. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt för detaljplan Slottsplatsen 27  
Kontakt för detaljplan Slottsplatsen 27

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se