Slottsplatsen 27

Detaljplan för underrättelse

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheten Slottsplatsen 27, Landskrona stad. Planförslaget har varit föremål för samråd under 2017-11-08 – 2017-12-01 . Handlingar har under samrådet funnits tillgängliga i Stadshusets foajé, på Landskrona museum och på stadsbiblioteket.  Efter samrådet har planförslaget reviderats. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-29 § 1 att planförslaget ska genomgå underrättelse om granskning. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla användningen av befintlig bebyggelse inom fastigheten. Samtidigt syftar planen till att skydda ett antal kulturhistoriskt viktiga byggnader inom planområdet. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Samråd har skett med Länsstyrelsen, som delar kommunens bedömning.  

Planförslaget finns under granskningstiden 2018-02-23 – 2018-03-16 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé, på Landskrona museum samt på Landskrona kommuns hemsida www.landskrona.se. Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2018-03-16 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på mail sb@landskrona.se. Frågor besvaras av planarkitekt Fredrik Karlsson 0418-47 35 14.

 

Handlingar finns att ladda ner, se nedan:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt för detaljplan Slottsplatsen 27  
Kontakt för detaljplan Slottsplatsen 27

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se