Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26, detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-05 SBN § 11 att sända rubricerat planförslag på samråd. Samråd pågår 2019-11-11 till och med 2019-11-29.

Planförslaget

Planområdet är beläget i centrala Landskrona och omfattar fastigheterna Slottsplatsen 26, del av Slottsplatsen 27 och 30 samt del av Citadellstaden 1:1.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta och skapa en mer stadsmässig struktur inom kvarteret Slottsplatsen genom att bygga ett flerbostadshus. Nybyggnation ska komplettera befintlig bebyggelse i både omfattning och arkitektonisk utformning samt förse parkvillan inom Slottsplatsen 26 med skydds- och varsamhetsbestämmelser och ändra dess användning till bostad.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona på Regeringsgatan 13, och på Landskrona museum på Slottsgatan 8.

Så här lämnar du synpunkter

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De ska vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2019-11-29. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen
Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller

registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig under granskningstiden.

Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplanen Slottsplatsen  
Kontaktinformation till detaljplanen Slottsplatsen

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson