Underrättelse av detaljplan Kungsörnen 3

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Kungsörnen 3, Landskrona stad. Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade 2018-04-16 Plan § 4 att skicka rub­­ri­cerade detalj­­­plane­­förslag på samråd. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att genom förtätning inom kvarterat Kungsörnen 3 tillföra två till tre nya bostäder.  Planens syfte är också att skapa en helhetsverkan i stadsmiljön och god arkitektur.   

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Underrättelsen pågår 2018-11-05 - 2018-11-19 och planförslaget finns tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, museet i Landskrona och i Stadshusets foajé.  

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2018-11-19 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på sb@landskrona.se. Frågor besvaras av planarkitekt Gesa Hildebrand 0418-473561 eller planchef Lisa Lindekranz 0418-47 35 56.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor på detaljplan Kungsörnen 3  
Frågor på detaljplan Kungsörnen 3

Gesa Hildebrand
Planarkitekt
0418-473561
gesa.hildebrand@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se