Fördjupad översiktsplan Landskrona

Landskrona stad står inför ett omfattande stadsförnyelsearbete. En ny framtid ska stakas ut. Vägval Landskrona och 1500-projektet är utgångspunkter för arbetet.

Illustration på stadshorisontLandskronas mycket attraktiva läge utmed kusten, i den dynamiska Öresundsregionen ger staden fantastiska förutsättningar för en stark och positiv utveckling. Den fördjupade översiktsplanen är ett långsiktigt strategiskt styrdokument som visar hur Landskrona stad kan ta tillvara befintliga kvalitéer och utveckla nya attraktiva stadsmiljöer. I den fördjupade översiktsplanen skisseras stadens utvekling fram till 2030. Den fördjupade översiktsplanen skall dock aktualitets förklaras varje mandatperiod, vilket innebär att den får justeras i takt med att omvärlden och stadens förutsättningar förändras.

Den fördjupade översiktsplanen skapar förutsättningar för ett par tusen nya bostäder i mycket attraktiva lägen utmed kusten.Översiktsplanen ger också möjlighet till att ytterligare förtäta stadsväven genom att ”bygga staden inåt”. På detta vis drar vi nytta av befintlig infrastruktur och ökar befolkningstätheten, vilket stärker tryggheten och tillgängligheten samtidigt som underlaget för restauranger och butiker ökar,och förutsättningarna för en hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt främjas. En möjlig fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn redovisas också i den fördjupade översiktsplanen. Denna skulle ge en snabbanslutning till Köpenhamnsområdet från hela nordvästra Skåne, västkusten och Oslo. Skulle den fasta förbindelsen till Köpenhamn och Nordhavn bli aktuell så medför det helt nya förutsättningar för stadens utveckling.

Europaspåret skulle fördubbla järnvägskapaciteten över Öresund, förbättra möjligheterna för fjärr- och godstrafiken mellan Sverige och kontinenten och minska restiderna inom Öresundsregionen.

Den fördjupade översiktsplanen ligger till grund för framtida detaljplaner och bygglov i staden i enlighet med plan- och bygglagen.Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Landskrona stad arbetar just nu med att ta fram en kommunomfattande översiktsplan – se länken ny Översiktsplan.

Kommunfullmäktige antog 2014-06-18 § 99 den fördjupade översiktsplanen för Landskrona tätort och planen vann laga kraft 2014-10-27.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Var är en fördjupad översiktsplan ?

En fördjupad översikstplan kan upprättas för en del av kommunen, till exempel en stadsdel eller en mindre tätort. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se på det aktuella området. Även tematiska tillägg kan göras till en översiktsplan, till exempel. när det gäller en särskild fråga som vindkraft, om översiktsplanen inte är helt aktuell.

Senast uppdaterad av Rickard Persson