Landskrona översiktsplan

Sedan den 4 april 2016 har Landskrona stad en ny översiktplan som pekar ut den framtida utvecklingen för kommunen.

Syftet med översiktsplanen är att skapa förutsättningar för en stark och positiv utveckling av Landskrona stad. Men också att utifrån befintliga kvaliteter skapa en attraktiv framtidsbild, utan att blunda för de utmaningar som staden står inför. Ett annat syfte är att förenkla och effektivisera den kommunala beslutsprocessen rörande mark- och vattenanvändningen.

Översiktsplanearbetet regleras enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen ska:

  • utgöra ett underlag för diskussioner om kommunens långsiktiga utveckling och viktiga samhällsbyggnadsfrågor
  • utgöra ett underlag för beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen
  • redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och gällande miljökvalitetsnormer
  • ange riktlinjer för bostadsförsörjningen
  • ange riktlinjer för beslut om lokalisering av ny bebyggelse, vägar, järnvägar och andra anläggningar
  • påverka andra myndigheters beslut i frågor som rör mark- och vattenanvändningen. 

Klicka här för att läsa en kortversion av Översiktsplan 2030 för Landskrona stad 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av anette drivmo