Stadsmiljö

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för stora delar av den offentliga miljön. Häri ligger att utveckla stadsmiljöer som gator, parker och torg till attraktiva platser som medverkar till att vi trivs och vill vistas i det offentliga rummet.

Ansvaret för den offentliga miljön innebär förutom utveckling även drift och underhåll. I detta ligger daglig renhållning samt grönyteskötsel, underhållsplaner för infrastruktur som gator, hamnar, broar samt periodvis drift som exempelvis vinterväghållning.

Inom avdelningens arbete ryms även ansvaret för stadens industrispår, hamnar, tillståndsverksamhet för offentlig platsmark och trafikreglering.  

Stadsmiljöavdelningen är uppdelad i tre samarbetande enheter: Parkenheten, Gatuenheten samt Utredningsenheten.

Parkenheten ansvarar för skötsel och underhåll av parkerna i staden och dess kransorter. I ansvaret ingår bland annat gräsklippning, beskärning, ogräsrensning, renhållning och tömning av papperskorgar och hundlatriner. Vi har dessutom förmånen att få planera och sköta om stadens säsongsarrangemang i urnor och rondeller.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Tf avdelningschef Tora Broberg
Telefon 0418-47 08 72
Mejla Tora Broberg
tora.broberg@landskrona.se