Landskrona station

Under 2017 och 2018 byggs Landskrona station om med ny vänthall, kiosk och en förbättrad utemiljö för att skapa ett attraktivt stationsområde med god service. Förberedelserna börjar under juli 2017 och från september börjar byggnationen av nya stationsbyggnader.

Ombyggnation av Landskrona station 

Ny vänthall och kiosk samt anpassad cykelparkering
Den tillfälliga byggnaden där Pressbyrån ligger ska ersättas med två permanenta byggnader med vänthall och kiosk. Marken som är formad som en halvmåne vid de nya byggnaderna kommer att få terrasser till uteservering och cykelparkeringen kommer att anpassas till platsens nya utformning. Söder om byggarbetsplatsen skapas en tillfällig gångväg till biljettautomater och perronger.

Tillfällig cykelparkering under byggtiden
Under byggtiden, med start september 2017, kommer stora delar av cykelparkeringen och ankomstytorna närmast perrongerna att vara avstängda. Under tiden finns en tillfällig cykelparkering mellan Netto och perrongerna.
Härifrån byggs nya anslutningar upp till perrongerna.

Under sommaren 2017 sker förberedelser i form av en tillfällig gata för byggtrafik norrifrån samt anläggandet av den tillfälliga cykelparkeringen och gånganslutningarna.

Utvecklad utemiljö
Under senare delen av 2017 samt under 2018 byggs ankomstytor kring stationen om för förbättrad framkomlighet, trevliga vistelseytor och en större cykelparkering med olika cykelparkeringsalternativ. Väster om de nya stationsbyggnaderna skapas ett entrétorg med fler sittplatser och inslag av grönska.

Busshållsplatser och gångtunnel
För bussarna planeras bättre möjligheter för ökad kapacitet och för att stanna till. Busstationerna ska få nya väderskydd och förbättrad tillgänglighet.

I framtiden planeras även en gångtunnel under spåren för att kunna erbjuda pendelparkering på östra sidan, vilket skulle avlasta fordonstrafiken på stationens västra sida.

Landskrona stad hoppas att resultatet kommer att vara till allmänhetens glädje och ber om överseende med de störningar som arbetet eventuellt kan medföra.

Etapp 1
Juni - augusti 2017

 

  • Tillfällig gata under byggtid
  • Tillfälliga och nya cykelparkeringar
  • Nya anslutningar till den västra perrongen
  • Delar av befintlig cykelparkering stängs av

Etapp 2
September 2017 - januari 2018

 

  • Ny stationsbyggnad med vänthall och kiosk

Etapp 3
Oktober 2018- juni 2019

  • Ombyggnad av ankomstytor:
    utökad cykelparkering, nya sittplatser och förbättrad framkomlighet. Nya hållplatslägen för regionbussar

Etapp 4
Ej tidsatt

 

  • Nya hållplatslägen för regionbussar
  • Öppning av gångtunnel under spåren

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.