Detaljplan för den nya gatan

Detaljplanen för den nya gatan var på samråd och granskning under våren 2017 och antogs av stadsbyggnadsnämnden 2017-06-20. Klicka nedan för att ta del av handlingarna:

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande

Plan- och genomförandebeskrivning

Dagvattenutredning

Bullerutredning

Fastighetsförteckning

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.