Ängar för biologisk mångfald

För att gynna den biologiska mångfalden och de pollinerande insekterna anlägger Landskrona stad ängar på olika håll i kommunen. I Landskrona finns idag flertalet grönytor som endast består av gräsmatta. Dessa ytor har stor potential för att utveckla en ökad biologisk mångfald med relativt små insatser. Alla ytor är dock inte lika lämpliga och en avvägning görs innan en äng anläggs.

Våra ängar:

Längs med Hälsingborgsvägen

Hösten 2019 anlades en äng längs Hälsingborgsvägen. Ängen är 3000 kvadratmeter stor. Under hösten 2021 utökade vi ytterligare med en stor yta på 3 400 kvadratmeter och en på 900 kvadratmeter. Utökningen finansieras till hälften med hjälp av LONA-bidrag. 

Bakom Weibullsholm längs med Ringvägen

2020 gjordes 3 stora cirklar i gräsmattan vid voljären, där vi sådde in ängsfröer. Ringarna är vardera 700 kvadratmeter stora. På den här platsen hade Weibulls en del av sina provodlingar för bland annat sommarblommor.

Ängen anlades med LONA-bidrag.

Före detta Lundåkradeponin

Gamla tippen, Lundåkradeponin, används inte längre och LSR håller på att sluttäcka den. Det är ett stort projekt som sträcker sig över många år. I samband med sluttäckningen anlägger vi och LSR en äng. Under 2020 blev etapp 1 av sluttäckningen klar. Hela 8 hektar täcktes med duk, schaktmassor, jord, kompostjord och på vissa ställen sand. Allt för att just kunna etablera växtlighet. På stora delar av området har vi under året sått gräs och planterat 14 000 buskar. Läs mer om omvandlingen av deponi till naturområde här.

Pollineringskampanjen – Gör en äng

Under våren 2021 genomförde vi en pollineringskampanj i Landskrona tätort och byarna. Till denna kampanj byggde vi insektshotell där Landskronaborna kunde hämta gratis fröpåsar. När kampanjen tog slut byggde vi om insektshotellen. De ska snart flytta in i Teaterparken för att tjänstgöra som boplats till insekter.

Vilka växter har vi använt?

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr