Gasverksprojektet – sanering av markföroreningar

Vid Industrigatan i västra Industriområdet fanns tidigare ett gasverk som fram till 1960-talet försörjde Landskrona med stadsgas för belysning och uppvärmning. Marken på tomten är förorenad och ska saneras.

Gasverket vid Industrigatan byggdes 1890 och var i drift till 1966. Stadsgasen användes till belysning och senare till uppvärmning. Kolgasproduktionen i Sverige upphörde på 60-talet. Då konkurrerade andra uppvärmningsmetoder, som eldningsolja och fjärrvärme ut gasen.

 Rivning och sanering

Genom gasverksprojektet ska tomten saneras från markföroreningarna. Marken ska i framtiden utan risk kunna användas som exempelvis parkering, eller för företagsändmål som småskalig industri, lagerverksamhet eller kontor.

Finansiering av projektet

Saneringen av gasverkstomten kommer att finansieras med statliga medel från Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har tillsammans med Sveriges samtliga länsstyrelser inventerat förorenade områden från gamla industriverksamheter, i behov av saneringsåtgärder. Gasverkstomten i Landskrona är en av flera liknande tomter runt om i Sverige som är i behov av sanering.

I nuläget har Landskrona tilldelats bidragsmedel från Naturvårdsverket för åtgärdsförberedande arbeten. Dessa åtgärdsförberedande arbeten omfattar rivning av konstruktioner på fastigheten samt vidare provtagningar och utredningar. Rivningarna inleddes 2019 och i början på 2020 påbörjade vi rivning av själva gasklockan. Dessa arbeten blev klara sommaren 2020. 

Provtagning och sanering

Efter rivningarna har provtagning genomförts på hela området för att utgöra underlag för vidare analyser och utredning av föroreningssituationen. Resultaten har sammanställts och kommer att rapporteras med en förnyad bidragsansökan för saneringsåtgärder till Naturvårdsverket.

Själva saneringen kommer som tidigast kunna påbörjas 2023.

Huvudman för projektet är mark- och expolateringavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona stad. 

Vid eventuella frågor kontakta Fredrika Klevborn på 0418-47 35 75 eller fredrika.klevborn@landskrona.se.

Löpande information kommer att publiceras här på landskrona.se i takt med att projektet fortskrider.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr