Så överklagar du ett beslut

Vem som får överklaga

Enligt 13 kapitlet kommunallagen (2017:725) har varje medlem av en kommun rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de kommuner eller landsting som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna. Bestämmelserna gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Vilka beslut som får överklagas

Följande beslut får överklagas genom laglighetsprövning:

  • beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund
  • beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 § kommunallagen, det vill säga beslut om revisorernas förvaltning och om jäv.

Hur besluten överklagas

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Malmö.

Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

Eller via mejl till: forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Tiden för överklagande

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Detta innebär att beslutet kan överklagas så länge som anslaget finns publicerat på anslagstavlan. Detta gäller även tillkännagivanden som publicerats på anslagstavlan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Josefine Skantz