Budget och utveckling

Landskrona stads utgångspunkt är att utvecklingen i staden ska vara långsiktigt hållbar inom den ekonomiska dimensionen men också i den sociala och i miljödimensionen.

Budget-, uppföljnings- och bokslutsarbetet, som är en process i stadens nämnder och styrelser, är ett viktigt hjälpmedel och analysunderlag för diskussioner och uppföljning samt vid val av metoder för att på bästa sätt uppnå en långsiktig hållbar utveckling.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige anta en budget för varje verksamhetsår och enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen avsluta räkenskaperna för Landskrona stads förvaltningar och bolag.

Förvaltningarnas och bolagens bokslut sammanfattas i en årsredovisning för koncernen. Årsredovisningen ska sedan godkännas av kommunfullmäktige.

Så används skattemedlen

Landskrona stads totala omsättning på ett år ligger runt 2,3 miljarder kronor. Dessa fördelas på följande sätt:

 • Utbildning, förskola och grundskola 32,32 % 
 • Social omsorg, äldre och handikappade 30,13 %
 • Utbildning, gymnasieskola 9,34 %
 • Social omsorg vuxna, inklusive ekonomiskt bistånd 5,32 %
 • Social omsorg barn och ungdomar 4,47 %
 • Arbetsmarknad och sysselsättning 1,29 % 
 • Fritid- och kulturverksamhet 4,56 %
 • Infrastruktur 5,64 %
 • Administration och gemensamt 3,54 % 

Skattesatser

 • Kommunal skattesats 20,24 kr
 • För Region Skåne 10,39 kr
 • Totalt 30,63 kr

Begravningsavgift
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i samtliga kommuner utom Stockholm och Tranås. Där kommunerna är huvudmän fastställs avgiften av kommunfullmäktige. Begravningsavgiften i Landskrona stad uppgår 2010 till 7 öre.

Kyrkoavgift
Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. Den varierar mellan församlingarna. Från och med inkomståret 2001 kan även andra trossamfund ta in sina medlemsavgifter via skattsedeln.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Budget  
Budget

Senast uppdaterad av Johan Alsén