Årsredovisningar och uppföljning

Varje år görs en ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning per månad, två kvartalsuppföljningar, en delårsrapport och en årsredovisning.

Av dessa rapporter framgår det ekonomiska resultatet för perioden men också en mängd olika verksamhetsmått och nyckeltal som beskriver prestationer och uppnådda mål. Dessa produkter kan nås via länkarna på denna sida.

Kvartalsuppföljning och delårsrapport

Landskrona stad har ett större uppföljningstillfälle under året vilket sker den 31 juni. Vid detta tillfälle ska en ekonomisk uppföljning samt en uppföljning av respektive nämnds verksamhetsplan genomföras. Uppföljningen per 31 juni är också den lagstadgade delårsrapporten som ska granskas av revisorer. I delårsrapporten följs även kommunmål och mål för god ekonomisk hushållning upp. Kvartalsuppföljningarna är inte lika omfattande som delårsrapporten och sker den 31 mars och 31 september.

Månadsuppföljning

Senast den 16:e i februari, mars, april, juni, augusti, oktober, november ska nämnderna lämna en månadsuppföljning för månaderna januari, februari, mars, maj, juli, september, oktober till kommunstyrelsen.

Stadsledningsförvaltningen har tagit fram en gemensam mall för nämnderna i stadens ledningssystem Stratsys, där budget och utfall ska redovisas för den aktuella uppföljningsperioden samt att en årsprognos för helåret ska lämnas.

Avsikten med denna korta handläggningstid är att kommunstyrelsen så skyndsamt som möjligt skall få ta del av nämndernas ekonomiska rapportering. Detta kan för vissa månader innebära att ärendet inte hinner följa den ordinarie beslutsgången utan kan hamna på kommunstyrelsens bord utan att ha passerat arbetsutskottet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén