Årsredovisningar och uppföljning

Varje år görs en ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljningar per månad, två tertialuppföljningar, varav en delårsrapport och en årsredovisning.

Av dessa rapporter framgår det ekonomiska resultatet för perioden men också en mängd olika verksamhetsmått och nyckeltal som beskriver prestationer och uppnådda mål. Dessa produkter kan nås via länkarna på denna sida.

Tertialuppföljning

Landskrona stad har två större uppföljningstillfällen under året vilka sker per 30 april och 31 augusti. Vid dessa tillfällen ska en ekonomisk uppföljning samt en uppföljning av respektive nämnds verksamhetsplan genomföras. Uppföljningen per 31 augusti är också den lagstadgade delårsrapporten som ska granskas av revisorer. I delårsrapporten följs även kommunmål och mål för god ekonomisk hushållning upp.

Månadsuppföljning

Senast den 23:e i februari, mars, april, juni, augusti, oktober, november ska nämnderna lämna en månadsuppföljning för månaderna januari, februari, mars, maj, juli, september, oktober till kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret har tagit fram en gemensam mall för nämnderna där budget och utfall ska redovisas för den aktuella uppföljningsperioden samt att en årsprognos för helåret ska lämnas.

Avsikten men denna korta handläggningstid är att kommunstyrelsen så skyndsamt som möjligt skall få ta del av nämndernas ekonomiska rapportering. Detta kan för vissa månader innebära att ärendet inte hinner följa den ordinarie beslutsgången utan kan hamna på kommunstyrelsens bord utan att ha passerat arbetsutskottet. Månadsuppföljning infördes under 2009.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén