Kommunala bolag

Landskrona stad har två helägda bolag där Landskrona Stadshus AB är det största. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Landskrona stads hel- och delägda bolag

Aktuella uppdrag och kontaktuppgifter till styrelsen i respektive bolag hittar du i förtroendemannaregistret.

Landskrona Stadshus AB (100%)
Bolaget utgör den sammanhållna funktionen för att utöva ägarrollen för Landskrona stads verksamheter i bolagsform genom att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av dotterbolagen.

Landskrona stadshus AB

Tillväxt Landskrona AB (100%)
Bolaget har som uppdrag att matcha arbetslösa med näringslivets behov av särskilda kompetenser.

Tillväxt Landskrona AB

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (17%)

Bolaget ägs av Helsingborgs, Landskronas, Båstads, Svalövs och Åstorps kommuner och ansvarar för kommunernas VA-verksamheter.

NSVA

AB Sydvatten (4%)

Sydvatten

Kommunassurans Syd AB (3%)

Kommunassurans Syd

Landskrona Stadshus ABs
hel- och delägda dotterbolag

AB Landskronahem (100%)
Bolaget är det största bostadsföretaget inom Landskrona stad. Bolaget äger och förvaltar cirka 3000 lägenheter - de flesta i centralorten men också i Glumslöv och Asmundtorp.  

Landskronahem

Landskrona Energi AB (100%)
Landskrona Energi AB levererar el, fjärrvärme och stadsnät till privat- och företagskunder i hela Landskrona. Sedan hösten 2012 produceras även fjärrvärme och el genom kraftvärmeverket Energiknuten via Landskrona Kraft AB.

Landskrona Energi verkar för stadens miljö och satsar på klimatvänlig energiförsörjning för framtiden.

Landskrona stugby och camping AB (100%)
Utmed Öresundskusten ligger Borstahusens semesterby med stugor i en vacker och lummig parkmiljö. Huvuddelen av stugorna är om- eller nybyggda de senaste åren. Borstahusens semesterby är Sveriges första Svanenmärkta stugby.

Hilleshögs Företagspark AB (100%)
En modern företagspark i Norra Borstahusen som passar 2000-talets kunskapsintensiva tjänsteföretag.

Rederiaktiebolaget Ventrafiken (100%)
Bolaget bedriver färjetrafik mellan Landskrona och Ven, som det enda rederiet, året om. Trafiken utförs på uppdrag av Landskrona stad och Region Skåne samt på kommersiell basis.

Rederi AB Ventrafiken

Landskrona Stadsutveckling AB (95%)
Landskrona Stadsutveckling AB har skapats för att tillsammans med kommun och fastighetsägare ta tillvara på samt utveckla staden möjligheter. Målen för bolaget bygger på ett nära samarbete tillsammans med fastighetsägare, stadens myndigheter och landets statliga verk.

Landskrona Stadsutveckling AB

Landskrona Svalövs Renhållnings AB (75%)
I Landskrona och Svalöv är det LSR som håller i insamling, transport och behandling av avfall från alla hushåll, industrier och verksamheter. Bolaget är kommunalägt av Landskrona stad och Svalövs kommun.

LSR

Landskrona Hamn AB (50%)
Bolaget ägs till 50% av Landskrona stad och till 50% av Yara AB. Bolagets verksamhet består av att driva hamn- och terminalverksamhet, vilket innebär lossning och lastning av fartyg, lagring och hantering i egna byggnader och anläggningar, samt att förvalta inseglingsränna och kajanläggningar inom bolagets arrendeområde i hamnen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Josefine Skantz