Individ- och familjeförvaltningen

Två individer i samspråk

Individ- och familjenämnden ansvarar för delar av stadens fritids- och förebyggande insatser för barn och unga. Nämndens huvudsakliga ansvar är det individinriktade stöd som erbjuds barn, unga och vuxna. Till detta stöd räknas bland annat försörjningsstöd, kvinnofridsarbete, olika öppenvårdsinsatser för ensklilda och familjer, utredning och stöd vid vårdnadstvister, stöd till familjehemsplacerade barn, med flera verksamheter.

Detta regleras i  lagstiftning enligt socialtjänsten (SoL), tvångslagar (LVM och LVU) samt lagen om stöd till vissa funktionshindrade barn och ungdomar, 0-20 år (LSS).

Nämnden ansvarar även för tillsyn och kontroll enligt lagen om receptfria läkemedel, tobakslagen och alkohollagen.

I förvaltningen arbetar även stadens ungdomssamordnare, alkohol- och drogsamordnare samt integrationssamordnare.

Arbetet är organiserat i en förvaltning, Individ- och familjeförvaltningen, som i sin tur består av sex enheter samt ett förvaltningskontor.

Organisationsskiss

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta individ- och familjeförvaltningen  
Kontakta individ- och familjeförvaltningen

Förvaltningschef
Annette Lindberg Mohlin
0418 - 47 38 28
annette.lindbergmohlin@landskrona.se

Biträdade förvaltningschef
Carina Jording
0418 - 47 03 24
carina.jording@landskrona.se

Verksamhetschef Barn och Unga
Petter Hector
0418 - 47 36 78
petter.hector@landskrona.se

Verksamhetschef Vuxna
Pia Söderstjerna
0418 - 47 03 88
pia.soderstjerna@landskrona.se

Verksamhetschef Stödinsatser
Carina Magnusson
0418 - 47 04 44
carina.magnusson@landskrona.se

Verksamhetschef Utveckling, ekonomi och service
Anne P. Johansson
0418 - 47 02 23
anne.p.johansson@landskrona.se