Individ- och familjeförvaltningen

Två individer i samspråk

Nämndens huvudsakliga ansvar är det individinriktade stöd som erbjuds barn, unga och vuxna. Till detta stöd räknas bland annat försörjningsstöd, kvinnofridsarbete, olika öppenvårdsinsatser för enskilda och familjer, utredning och stöd vid vårdnadstvister, stöd till familjehemsplacerade barn, med flera verksamheter.  Detta regleras i  lagstiftning enligt socialtjänsten (SoL), tvångslagar (LVM och LVU) samt lagen om stöd till vissa funktionshindrade barn och ungdomar, 0-20 år (LSS).

Individ- och familjenämnden ansvarar även för delar av stadens fritids- och förebyggande insatser för barn och unga.

Nämnden ansvarar vidare för tillsyn och kontroll enligt lagen om receptfria läkemedel, tobakslagen och alkohollagen.

Arbetet är organiserat i en förvaltning, Individ- och familjeförvaltningen, som i sin tur består av fyra verksamhetsområden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta individ- och familjeförvaltningen  
Kontakta individ- och familjeförvaltningen

Förvaltningschef
Annette Lindberg Mohlin
0418 - 47 38 28
annette.lindbergmohlin@landskrona.se

Biträdade förvaltningschef
Carina Jording
0418 - 47 03 24
carina.jording@landskrona.se

Verksamhetschef Barn- och unga
Pia Söderstjerna
0418 - 47 03 88
pia.soderstjerna@landskrona.se

Verksamhetschef Vuxna
Emira Talic
0418 - 47 34 30
emira.talic@landskrona.se

Avdelningschef Utveckling & ekonomi
Johan Agerblom
0418- 47 02 45
johan.agerblom@landskrona.se

Senast uppdaterad av Maria Kvist