Behandling av personuppgifter

Miljönämnden är personuppgiftsansvariga och hanterar genom miljöförvaltningen dina personuppgifter. Det är alltså miljöförvaltningen som genomför all praktisk hantering av dina personuppgifter.

Vi behöver behandla uppgifter om dig för att fullgöra miljönämndens ansvar som tillsynsmyndighet enligt flera lagar på miljö- och hälsoskyddsområdet. De uppgifter vi behöver är personuppgifter så som postadress, bostadsadress samt kontaktuppgifter som telefonnummer och epostadress. Normalt behöver vi också personnummer för att säkerställa att vi riktar oss till rätt fysisk person. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning.

Miljöförvaltningen lämnar oftast inte vidare personuppgifter till någon annan aktör på eget initiativ. Det kan vara aktuellt om ett ärende skall hanteras av någon annan myndighet och handlingarna i ärendet i sådant fall överlämnas till den myndigheten. Vid prövning av renhållningsdispenser lämnas personuppgifter över till huvudmannen för renhållningen, i Landskrona LSR (Landskrona Svalöv Renhållnings AB).

Generellt kan alltid uppgifterna komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen då de oftast är allmän och offentlig handling. Sådana handlingar är myndigheten skyldig att lämna ut på begäran.

Vi lagrar dina uppgifter i enlighet med miljönämndens arkivreglemente och dokumenthanteringsplan. Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har också rätt få dina uppgifter rättade och i vissa begränsade fall raderade förutsatt att det inte står i strid med offentlighetsprincipen. Du har också rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att lämna över klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten. Uppgifter som du tidigare har skickat till miljönämnden behandlas fortfarande inom ramen för offentlighetsprincipen.

Kontaktuppgifter kopplade till hanteringen av personuppgifter

Du når miljöförvaltningen direkt via tel: 0418-470 602 och e-post: miljo@landskrona.se.

Landskrona stads dataskyddsombud når du via Landskrona stads kontaktcenter på tel.: 0418-47 00 00 eller via e-post: dataskyddsombud@landskrona.se

Datainspektionen når du via tel.: 08-657 61 00 och e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter hittar du på internet: www.landskrona.se/personuppgifter

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rickard Persson