Teknik- och serviceförvaltningen

Teknik- och serviceförvaltningen organiserar och utför det arbete som ligger under teknik- och servicenämndens ansvarsområden. Ansvaret omfattar bland annat förvaltning av allmän platsmark och kommunal infrastruktur, intern service och tillhandahållande av dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten. Förvaltningen har cirka 240 tillsvidareanställda och är organiserad i fyra avdelningar.

Gatu- och parkavdelningen arbetar med drift och underhåll av den offentliga miljön med kommunteknisk infrastruktur för en ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel. Vidare ansvarar avdelningen för markupplåtelser, grävningstillstånd, parkeringar, trafiksäkerhet och väghållning.

Serviceavdelningen arbetar med stadens interna serviceverksamhet för en god fysisk arbetsmiljö. Avdelningen samordnar stödfunktioner för att ge rätt service till stadens kärnverksamheter. Exempel på servicefunktioner som levereras är lokalvård, tvätteritjänster och transporter.

Måltidsavdelningen arbetar med tillagning och servering av goda och näringsriktiga måltider till stadens skolor, förskolor och särskilda boenden. Matsedeln ska motsvara matgästernas önskemål och förväntningar samt ta hänsyn till den tradition som gäller i de olika åldersgrupperna.

Maten och måltiden är dagligen en viktig del i våra liv som njut­ning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Våra matvanor grundläggs redan i unga år och ska sedan främja god folkhälsa och ge förutsättningar för ett gott liv. Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro.

Maten är en naturlig del i barns, elevers och ungdomars utveckling och utbildning, samt avgörande i ökat välbefinnande för samtliga med behov och stöd inom omsorg, vård och övriga boendeformer i stadens verksamheter.

Varje dag lagar måltidsavdelningen cirka 11 000 portioner i sina egna kök i kommunen det vill säga merparten av Landskronaborna kommer dagligen direkt- eller indirekt i kontakt med verksamheten. Den verksamhet som måltidsavdelningen bedriver tar också ett folkhälsoansvar bland annat genom att följa näringsrekommendationer.

Organisatoriskt är avdelningen uppdelad på 6 produktionsområden med totalt 33 kök varav 13 stycken är tillagningskök och 20 stycken är mottagningskök. 

I Landskrona vill vi med stolthet erbjuda välsmakande mat i en kostnadseffektiv måltidsservice som genomsyras av hög och hållbar kvalitet. Måltiden ska kännetecknas av;

Näring - innebär främjande av god folkhälsa och att de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och Livsmedelsverkets riktlinjer ska utgöra grund för planering och servering av stadens måltider.

Närhet - innebär delaktighet och påverkan, råvaror av hög kvalitet som närproducerats och tillagats i kommunen i så stor utsträckning som möjligt,

Njutning - innebär aptitlig mat i en trivsam atmosfär samt ett trevligt bemötande.

Ekonomi- och administrationsavdelningen hanterar förvaltningens ekonomi och administration. I avdelningen finns även en myndighetsutövande del –bostadsanpassning.

Förvaltningen är en möjliggörarare genom att leverera:

  • Trygghet, Tillgänglighet och Trivsel,
  • Samordning, Samverkan och Service
  • Njutning, Närhet och Näring

Tillsammans verkställer vi teknik- och servicenämndens, TSN, uppdrag.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakter  
Kontakter

Felanmälan

Felanmäl direkt på webben
Telefon: 0418-47 00 74
Måndag-fredag 09.00-16.00

Postadress

Stadshuset, Teknik- och serviceförvaltningen, 261 80 Landskrona

Förvaltningschef

Almir Hodzic, tillförordnande förvaltningschef
0418-47 35 22
almir.hodzic@landskrona.se

Nämndsekreterare

Britt Ljunqvist
0418-47 00 04
britt.ljungqvist@landskrona.se

Avdelningschef Gata & Park

Niklas Geidenstam
0418-47 46 80
niklas.geidenstam@landskrona.se

Avdelningschef Serviceavdelningen

Johan Thernström
0418-47 08 15
johan.thernstrom@landskrona.se

Avdelningschef Måltidsavdelningen

Charlotte Hansson
0418-47 00 37
charlotte.hansson@landskrona.se

Avdelningschef Ekonomi/admin.

Camilla Johansson
0418-47 36 11
camilla.johansson@landskrona.se