Teknik- och serviceförvaltningen

Teknik- och serviceförvaltningen består av sju avdelningar: fastighet, kost, städ, stadsmiljö, ekonomi & administration, logistik och IT-drift med växel och reception. Teknik- och serviceförvaltningens roll är både av servicekaraktär och av strategisk ka­raktär.

Den serviceinriktade verksamheten består av intern service till kommunens förvaltningar som stöd i deras verksamhet, men även till medborgare och bru­kare genom till exempel telefonväxel. Den strategiska rollen består bland annat  i att säkerställa optimalt lokalutnyttjande genom fastighetsavdelningen.

I förvaltningen finns även en myndighetsutövande del – bostadsanpassning. I samverkan med omsorgsförvaltningen beslutas och verkställs anpassning av medborgares bostäder för att möjliggöra kvarboende i hemmet. 

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för stora delar av den offentliga miljön. Häri ligger att utveckla stadsmiljöer som gator, parker och torg till attraktiva platser som medverkar till att vi trivs och vill vistas i det offentliga rummet.

Fastighetsavdelningen ansvarar för drift och underhåll samt ny-, till- och ombyggnad av främst verksamhetslokaler. Vi medverkar även vid lokalplaneringen för kommunens för­valtningar.

Kostavdelningen ansvarar för tillagning, transport och servering av måltider i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer. Matsedeln ska i så stor grad som möjligt spegla matgästernas önskemål och förväntningar samt ta hän­syn till den tradition som finns inom de olika åldersgrupperna. Verksamheten riktar sig främst till skolorna och förskolorna samt de särskilda boendena.

Städavdelningen svarar för innemiljön i stadens fastigheter. Lokalvård sker i de fastigheter som staden äger samt delar av äldreomsorgens lokaler. Städavdelningen svarar även för större riktade insatser vid behov. Städavdelningen bistår också med råd vid materialval av golv, samt genomför städberäkningar när det behövs.

Ekonomi och administration hanterar förvaltningens ekonomi och administration. Avdelningen ger service åt såväl kommuninvånarna som nämnden och förvaltningens olika avdelningar.

Logitistikavdelningen samlar stadens transporter, bilpool, vaktmästeri och tryckeri. Tryckeriet förser styrelser och nämnder med kopierade och tryckta alster i hög kvalitet. Vaktmästeriet servar samma kunder med fastighetsservice, post och gods­hantering samt viss sammanträdesservice. 

IT-driften är den utförande organisationen i Landskrona stad som svarar för support till användare, den dagliga leveransen av IT-tjänster samt utveckling och underhåll av Landskrona stads infrastruktur för IT. 

Växel och reception hjälper medborgarna att hitta rätt och få kontakt med rätt person inom Landskrona stad.

Organisationsskiss

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta teknik- & serviceförvaltningen  
Kontakta teknik- & serviceförvaltningen

Felanmälan
Telefon: 0418-47 00 74
Måndag-fredag 09.00-16.00

Postadress
Stadshuset, Teknik- och serviceförvaltningen, 261 80 Landskrona

Förvaltningschef
Robert Svensson
0418-47 06 78
robert.svensson@landskrona.se

Tf avdelningschef Fastighet
Per-Olof Jensen
0418-47 08 36
per-olof.jensen@landskrona.se

Tf avdelningschef Stadsmiljöavd.
Tora Broberg
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Avdelningschef Städavd.
Johan Thernström
0418-47 08 15
johan.thernstrom@landskrona.se

Avdelningschef Kostavd.
Charlotte Hansson
0418-47 00 37
charlotte.hansson@landskrona.se

Tf avdelningschef Logistikavd.
Cecilia Almgren
0418-47 35 54
cecilia.almgren@landskrona.se

Avdelningschef Ekonomi/admin.
Camilla Johansson
0418-47 36 11
camilla.johansson@landskrona.se

Avdelningschef IT-drift
Vakant

Kundansvarig
Cecilia Almgren
0418-47 35 54
cecilia.almgren@landskrona.se