Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsförvaltningen organiserar och utför det arbete som ligger under teknik- och fritidsnämndens ansvarsområden. Ansvaret omfattar bland annat förvaltning av allmän platsmark och kommunal infrastruktur, intern service och tillhandahållande av dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten.

Förvaltningen har cirka 300 tillsvidareanställda och är organiserad i tre avdelningar.

Tekniska avdelningen arbetar med drift och underhåll av den offentliga miljön och stadens bad- och idrottsanläggningar, med kommunteknisk infrastruktur för en ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel. Vidare ansvarar avdelningen för markupplåtelser, grävningstillstånd, parkeringar, trafiksäkerhet och väghållning. Avdelningen har även hand om spontananläggningar som motionsslingor, utegym, skateparker och discgolfbana. De underhåller och utvecklar också olika promenad- och vandringsleder.

Serviceavdelningen arbetar med stadens interna serviceverksamhet för en god fysisk arbetsmiljö. Avdelningen samordnar stödfunktioner för att ge rätt service till stadens kärnverksamheter. Exempel på servicefunktioner som levereras är måltider, lokalvård, tvätteritjänster och transporter.

Stab- och utveckling har hand om utveckling, nämnd- och personaladministration, kommunikation och ekonomi. De arbetar också med bostadsanpassning, lotteritillstånd och föreningsstöd.

Organisationsskiss

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Felanmälan
Felanmäl direkt på webben

Förvaltningschef &
Tf. tekniska av delningen
Tommy Samuelsson
0418-47 44 65
tommy.samuelsson@landskrona.se

Nämndsekreterare
Anna Ligoura
0418-47 00 04
anna.ligoura@landskrona.se

Avdelningschef Service 
Åsa Palm Nordbeck
0418-47 46 70
asa.palmnordbeck@landskrona.se

Avdelningschef Stab och utveckling 
Johan Thernström
0418-47 05 15
johan.thernstrom@landskrona.se

Senast uppdaterad av Louise Jönsson