Migration och etablering

Här kan du läsa om hur Landskrona stad och andra myndigheter arbetar med frågor som rör migration och etablering för nya svenskar och hur processen för att söka asyl i Sverige går till.

2017 väntas tillströmningen av asylsökande minskat väsentligt, men ett betydande antal nyanlända personer som beviljas uppehållstillstånd förväntas bosätta sig i Landskrona under de närmaste åren.

Kommunstyrelsen har antagit en genomförandeplan som ska styra det strategiska förbättringsarbete som Landskrona stad ska åstadkomma fram till 2018. Det övergripande målet för stadens åtgärder och insatser är att underlätta snabb integration och etablering för varje nyanländ individ.

Under 2016 kom 28 939 personer till Sverige för att söka asyl, däribland 2 199 ensamkommande barn och ungdomar. I Landskrona har framför allt mottagandet av ensamkommande barn påverkats med en minskning. 2016 tog staden emot 23 ensamkommande barn. 

Vad kan du bidra med?

Många invånare hör av sig till staden med frågor om hur de kan hjälpa till på olika sätt. Det finns flera saker du kan göra. 

Bli familjehem, jourhem eller god man.

Det behövs fler familjehem eller jourhem. Det behövs också personer som kan vara god man för ensamkommande barn.

Hjälporganisationer och ideellt arbete

Om du vill skänka pengar, kläder eller liknande finns många hjälporganisationer som du kan vända dig till. Till stadens återvinngscentraler kan du lämna exempelvis kläder och skor. Staden arbetar inte med insamling eller förmedling av ekonomisk flyktinghjälp.

Det finns även många lokala organisationer, kyrkor och föreningar som gör insatser av olika slag för asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn i Landskrona.

Vill du arbeta ideellt som volontär, finns många organisationer som söker personer som vill hjälpa.

För mer information kontakta fritids- och kulturförvaltningen.

Vanliga ord och begrepp

Asylsökande – Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.

Ensamkommande barn och ungdomar – barn utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare som kommit till Sverige för att ansöka om asyl.

PUT – permanent uppehållstillstånd. Om du får permanent uppehållstillstånd har du rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass för att kunna återvända.

TUT - tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader eller tre år. Om du får tillfälligt uppehållstillstånd har du rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass för att kunna återvända.

Kvotflykting – Det går inte att ansöka om att bli uttagen som kvotflykting. Sverige tar bara emot ansökningar från FN:s flyktingorgan UNHCR som gäller flyktingar och skyddsbehövande där UNHCR har bedömt att de varken kan återvända till sitt hemland eller leva i säkerhet i det land dit de flytt. Migrationsverket prövar sedan ansökningarna på samma sätt som andra asylansökningar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta migration och etablering  
Kontakta migration och etablering

Viktoria Hansson
Etablerings- och migrationsstrateg
Telefon: 0418-47 43 19

viktoria.hansson@landskrona.se