Diarium & arkiv

Diarium

Diarium är ett register hos en myndighet eller kommun där inkommande och utgående handlingar registreras. Registrering av en inkommen eller utgående handling kallas diarieföring. Vid diarieföring antecknas bland annat diarienummer, handlingens innehåll, rubrik, avsändare och mottagare. 

Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till.

Vad är en allmän handling?

Allmän handling kan vara text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information. Den ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Huvudregeln är allmänna handlingar är offentliga, men en del handlingar är hemliga och får inte lämnas ut. Vilka handlingar som är hemliga regleras i Offentlighets- och Sekretesslagen.

Hur får jag ut en allmän handling?
För att få ut en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Du har rätt att ta del av handlingen hos myndigheten. Du har också rätt att få en avskrift eller en kopia av handlingen mot att du betalar en avgift. De första nio sidorna är gratis. Från den tionde sidan och uppåt så tar vi en avgift på 50 kr och 2 kr för varje sida däröver.

Arkiv

Landskrona stad har ett ansvar att bevara viktig samhällsinformation för framtiden och göra den tillgänglig för allmänheten. Syftet med arkivet är att stödja den demokratiska rätten till insyn, den enskildes rättssäkerhet och att bevara kulturarvet. 

I stadens arkiv förvaras arkivhandlingar från stadens olika verksamheter. De äldsta dokumenten är från 1539. De vanligast förekommande dokumenten är olika typer av beslut och utredningar. De ger en bild av vad stadens arbetat med genom åren och på vilket sätt.
Arkivet är vårt gemensamma kulturarv som alla har tillgång till.

Landskrona stads arkivhantering

Syftet med arkivhanteringen är att bevara viktig information och göra den sökbar. Metoder för arkivering kräver ständig utveckling. Just nu arbetar vi till exempel med en plan för dokumenthantering, som är en systematisk beskrivning av alla typer av handlingar som finns på förvaltningen. Vi tittar också på arkivbeskrivning, som är en plan som beskriver vem som sysslar med vad och ansvariga för de olika områdena.

Arkivhantering finns till på grund av den grundlagsskyddade rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter samt arkivlagen. För mer information finns i högerspalten ett urval av de regler som styr arkivhanteringen. 

Varje myndighet inom Landskrona stad är ansvarig för sin egen arkivhantering. Med myndighet menas här stadens nämnder/styrelser, bolag och stiftelser.

För att stödja och utföra tillsyn över myndigheternas arkivhantering finns en arkivmyndighet. I Landskrona stad är kommunstyrelsen arkivmyndighet.

Ansvaret för arkivhanteringen är uppdelat mellan de nämnderna och arkivmyndigheten på följande sätt:

Arkivmyndigheten arbetar för en god arkivhantering genom att:

  • Kvalitetsgranska (utöva tillsyn på) stadens myndigheter och ge råd och stöd i arkivfrågor.
  • Utveckla stadens arkivhantering.
  • Förvara och vårda arkivet och hålla det öppet för allmänheten.

Nämnderna arbetar för en god arkivhantering inom den egna förvaltningen genom att:

  • Utveckla myndighetens arkivhantering.
  • Förvara och vårda myndighetens arkiv.

Vill du veta mer eller använda stadens arkivhantering är du välkommen att kontakta arkivet för att komma överens om besök eller om du vill beställa kopior av handlingar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Lagar och förordningar gällande arkiv  
Lagar och förordningar gällande arkiv

Senast uppdaterad av Josefine Skantz