Kommunrevisionen granskar

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av nämndernas verksamhet.

Förstoringsglas som granskar pengar

Revisorerna ska pröva om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Kommunrevisionen gör självständiga och oberoende utvärderingar. Varje år avges en berättelse till kommunfullmäktige där man redogör för revisionen av verksamheten under det föregående året. Kommunrevisionens uppgift är att granska den verksamhet som Landskrona kommun bedriver.

Revisionen prövar om verksamheten bedrivs ändamålsenligt, effektivt och i enlighet med de mål och den budget som fastställts av kommunfullmäktige. De tittar på om organisation och intern kontroll fungerar tillfredsställande och om beslut och åtgärder överensstämmer med lagar, kommunfullmäktiges beslut, avtal samt föreskrifter och villkor.

Här kan du hitta kommunrevisionens reglemente 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta kommunrevisionen  
Kontakta kommunrevisionen

revision@landskrona.se

Kommunrevisionens ordförande
Bo Bjesse (L)

Kommunrevisionens vice ordförande
Birgitta Alm (S)

Kommunrevisionens nämndsekreterare
Erica Nyström
0418-47 34 39
erica.nystrom@landskrona.se