Kommunrevisionen granskar

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av nämndernas verksamhet. Kommunrevisionen består av sju lekmannarevisorer som väljs av kommunfullmäktige för varje mandatperiod.

Revisorernas ska på uppdrag av kommunfullmäktige bedöma om stadens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaper är rättvisande och om den interna kontroll som bedrivs inom styrelserna och nämnderna är tillräcklig. 

Kommunrevisionen genomför löpande granskningar av kommunens verksamheter under revisionsåret. Revisorerna sammanfattar årets granskningar i en årsredogörelse samt en revisionsberättelse.

Här hittar du revisionens reglemente

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta kommunrevisionen  
Kontakta kommunrevisionen

revision@landskrona.se

Kommunrevisionens ordförande
Tutti Johansson Falk (-)
tutti.falk@landskrona.se

Kommunrevisionens vice ordförande
Anna-Greta Bergman (S)

Kommunrevisionens nämndsekreterare
Maria Olsson
0418-47 00 86
maria.olsson6@landskrona.se

Senast uppdaterad av Maria Olsson