Nämnder & utskott

I Landskrona stad finns det elva nämnder. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen samt i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.

En annan viktig uppgift för nämnderna är att bereda fullmäktiges ärenden och ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Antalet ledamöter får inte vara färre än fem och antalet ersättare bör vara lika många som antalet ledamöter.

Här kan du se alla nämnders sammanträden.

Fritidsnämnd

I nära samarbete med verksamma föreningar och organisationer stimulera till fritidsverksamhet och tillgodose behovet av anläggningar och lokaler. 

Ordförande
Birgitta Persson (M)
birgitta.persson@landskrona.se

Nämndsekreterare
Cathrine Bissmarck
0418 - 47 31 05
cathrine.bissmarck@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i fritidsnämnden

Individ- och familjenämnd

Individ- och familjenämnden ansvarar för fritids- och  förebyggande insatser samt olika former av stöd som erbjuds barn, ungdomar och vuxna. Den lagstiftning som styr detta är socialtjänstlagen (SoL), tvångslagar (LVU och LVM).

Nämnden ansvarar även för tillsyn och kontroll enligt lagen om receptfria läkemedel, tobakslagen och alkohollagen. Inom ansvarsområdet finns också uppdraget att skapa och erbjuda vissa åtgärder inom det arbetsmarknadspolitiska området. Kvinnofridsarbete samt ansvar för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) vid akuta krissituationer är andra ansvarsområden.

Ordförande
Mattias Adolfsson (L)

Nämndsekreterare
Emelie Jönsson

emelie.n.jonsson@landskrona.se

0418 - 47 36 41 

Här hittar du alla ledamöter i individ- och familjenämnden

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden ska leda stadens arbete vid en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

Ordförande
Torkild Strandberg (L)
torkild.strandberg@landskrona.se

Nämndsekreterare
Boel Kvist
0418 - 47 00 81
boel.kvist@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i krisledningsnämnden

Kulturnämnd

Kulturnämnden ska se till så att invånarna har ett brett och varierat utbud av kulturhistoria, konst, musik, teater, litteratur och andra medier för information, studier, forskning och för kulturella upplevelser och förströelser.  

Ordförande
Gunlög Stenfelt (L)
gunlog.stenfelt@landskrona.se

Nämndsekreterare
Cathrine Bissmarck
0418 - 47 31 05
cathrine.bissmarck@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i kulturnämnden

Miljönämnd

Miljönämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor samt naturvården i kommunen. Nämnden ska övervaka miljön och föreslå de åtgärder som krävs för att uppnå förbättringar som leder mot en hållbar utveckling. Miljönämnden ska verka för att människors hälsa och miljön skyddas mot skador, att naturområden skyddas och att den biologiska mångfalden bevaras samt att ohälsa inte uppstår genom hantering av livsmedel. Nämndens arbete regleras främst av miljöbalken och livsmedelslagen.

Ordförande
Lilian Håkansson (MP)
lilian.hakansson@landskrona.se

Nämndsekreterare
Eva Larsson
0418 - 47 06 13
eva.m.larsson@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i miljönämnden

Omsorgsnämnd

Omsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor beträffande verkställighet, samordning och utveckling av verksamheten avseende äldre personer samt barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.
En rad lagar styr nämndens arbete som socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) undantaget ärenden som rör barn och ungdom, försörjningsstöd, missbruk och vuxna inom socialpsykiatrin.
Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 (HSL) (över 20 år). Nämnden har också ansvar för tillsyn över privata vårdinrättningar. 

Ordförande
Jan Allan Beer (L)

Nämndsekreterare
Birger Nicander
0418 - 47 38 50
birger.nicander@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i omsorgsnämnden

Räddningsnämnd

Räddningsnämnden ansvarsdområden spänner över åtgärder för att förebygga/ begränsa omfattningen av brand och andra olyckor, upprätthållande av en operativ räddningstjänst, att stödja kommunstyrelsen i räddnings-, säkerhets- och krisledningsfrågor samt se till att det finns anordningar i kommunen för alarmering av räddningstjänsten. Nämnden ska bland annat även ta fram risk- och sårbarhetsanalyser för Landskrona stad.

Ordförande
Mark Sarnik (L)
mark.sarnik@landskrona.se

Nämndsekreterare
Caroline Johansson
0418 - 47 07 45
caroline.johansson@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i räddningsnämnden

Stadsbyggnadsnämnd

Stadsbyggnadsnämnden är mån om att Landskrona ska förbli en arkitektoniskt attraktiv stad. Nya byggnader ska uppföras, utformas och färgsättas på sådant sätt att stadsbilden ges en god byggnadskultur med en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

Ordförande
Börje Andersson (-)

Nämndsekreterare 
Anette Drivmo
0418- 47 35 50
anette.drivmo@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i stadsbyggnadsnämnden

Teknik- och servicenämnd

Ordförande
Bo Lundgren (L)

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens ansvar omfattar att vara styrelse för det offentliga skolväsendet, förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, särskolan samt de pedagogiska verksamheterna förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, skolhälsovård, skolskjuts, samt den del av kulturverksamheten som bedrivs i Kulturskolan.

Ordförande
Lisa Flinth (L)
lisa.flinth@liberalerna.se

Nämndsekreterare
Daniel kling
0418-47 05 23
daniel.kling@landskrona.se


Här hittar du alla ledamöter i utbildningsnämnden

Valnämnd

Valnämnden är lokal valmyndighet vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Valnämnden utser röstmottagare, ordnar vallokaler och arrangerar förtidsröstning.

Ordförande
Inga Jansson (L)

Nämndsekreterare
Josefine Skantz
0418 - 47 34 05
josefine.skantz@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i valnämnden

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Nämndernas reglementen  
Nämndernas reglementen