Landskrona stads nämnder

I Landskrona stad finns det nio nämnder. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen samt i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.

En annan viktig uppgift för nämnderna är att bereda fullmäktiges ärenden och ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Antalet ledamöter får inte vara färre än fem och antalet ersättare bör vara lika många som antalet ledamöter.

Individ- och familjenämnd

Individ- och familjenämnden ansvarar för fritids- och  förebyggande insatser samt olika former av stöd som erbjuds barn, ungdomar och vuxna. Den lagstiftning som styr detta är socialtjänstlagen (SoL), tvångslagar (LVU och LVM).

Nämnden ansvarar även för tillsyn och kontroll enligt lagen om receptfria läkemedel, tobakslagen och alkohollagen. Inom ansvarsområdet finns också uppdraget att skapa och erbjuda vissa åtgärder inom det arbetsmarknadspolitiska området. Kvinnofridsarbete samt ansvar för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) vid akuta krissituationer är andra ansvarsområden.

Ordförande
Torbjörn Brorsson (M)
torbjorn.brorsson@landskrona.se

Nämndsekreterare
Märta Claëson
0418 - 47 36 41 
marta.claeson@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i individ- och familjenämnden

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden ska leda stadens arbete vid en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

Ordförande
Torkild Strandberg (L)
torkild.strandberg@landskrona.se

Nämndsekreterare
Boel Kvist
0418 - 47 00 81
boel.kvist@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i krisledningsnämnden

Kulturnämnd

Kulturnämnden ska se till så att invånarna har ett brett och varierat utbud av kulturhistoria, konst, musik, teater, litteratur och andra medier för information, studier, forskning och för kulturella upplevelser och förströelser.  

Ordförande
Line Aslaksen Hovrind  (L)
line.aslaksen@landskrona.se

Nämndsekreterare
Elvira Sofic
0418 - 47 31 05
elvira.sofic@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i kulturnämnden

Miljönämnd

Miljönämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor samt naturvården i kommunen. Nämnden ska övervaka miljön och föreslå de åtgärder som krävs för att uppnå förbättringar som leder mot en hållbar utveckling. Miljönämnden ska verka för att människors hälsa och miljön skyddas mot skador, att naturområden skyddas och att den biologiska mångfalden bevaras samt att ohälsa inte uppstår genom hantering av livsmedel. Nämndens arbete regleras främst av miljöbalken och livsmedelslagen.

Ordförande
Jesper Olsson (MP)
jesper.olsson@landskrona.se 

Nämndsekreterare
Eva Larsson
0418 - 47 06 13
eva.m.larsson@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i miljönämnden

Omsorgsnämnd

Omsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor beträffande verkställighet, samordning och utveckling av verksamheten avseende äldre personer samt barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.
En rad lagar styr nämndens arbete som socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) undantaget ärenden som rör barn och ungdom, försörjningsstöd, missbruk och vuxna inom socialpsykiatrin.
Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 (HSL) (över 20 år). Nämnden har också ansvar för tillsyn över privata vårdinrättningar. 

Ordförande
Jan Allan Beer (L)
janallan.beer@landskrona.se

Nämndsekreterare
Birger Nicander
0418 - 47 38 50
birger.nicander@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i omsorgsnämnden

Stadsbyggnadsnämnd

Stadsbyggnadsnämnden är mån om att Landskrona ska förbli en arkitektoniskt attraktiv stad. Nya byggnader ska uppföras, utformas och färgsättas på sådant sätt att stadsbilden ges en god byggnadskultur med en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

Ordförande
Torkild Strandberg (L)
torkild.strandberg@landskrona.se

Nämndsekreterare 
Anette Drivmo
0418- 47 35 50
anette.drivmo@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i stadsbyggnadsnämnden

Teknik- och fritidsnämnd

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för förvaltning av allmän platsmark och kommunal infrastruktur, intern service som att leverera städning, vaktmästeri, tryckeri, transporter och servera måltider till skolan och äldreboenden, handlägga bostadsanpassningsbidrag, tillhandahålla dricksvatten samt omhänderta spill- och dagvatten.
Övriga uppgifter är till exempel att planera och utföra drift och underhåll av den offentliga miljön. Där ingår bland annat gator, vägar, parker, fritidsanläggningar, badanläggningar,  belysningsanläggningar, kollektivtrafikanläggningar, hamnar, hundrastgårdar, stränder, utegym och motionsspår.
Nämnden ska också bidrag till god folkhälsa och livsmiljö samt ha en nära kontakt med föreningslivet inom fritidsområdet och stimulera det arbete dessa bedriver.

Ordförande
Bo Lundgren (L)
bo.lundgren@landskrona.se

Nämndsekreterare
Anna Ligoura
0418-47 00 04
anna.ligoura@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i fritidsnämnden

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens ansvar omfattar att vara styrelse för det offentliga skolväsendet, förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, särskolan samt de pedagogiska verksamheterna förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, skolhälsovård, skolskjuts, samt den del av kulturverksamheten som bedrivs i Kulturskolan.

Ordförande
Lisa Flinth (L)
lisa.flinth@landskrona.se

Nämndsekreterare
Laila Nielsen
0418-47 31 06
laila.nielsen@landskrona.se

 

Här hittar du alla ledamöter i utbildningsnämnden

Valnämnd

Valnämnden är lokal valmyndighet vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Valnämnden utser röstmottagare, ordnar vallokaler och arrangerar förtidsröstning.

Ordförande
Tage Olsin (L)
tage.olsin@landskrona.se

Nämndsekreterare
Matilda Wennberg
0418 - 47 34 39
matilda.wennberg@landskrona.se

Här hittar du alla ledamöter i valnämnden

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Nämndernas reglementen  
Nämndernas reglementen

Senast uppdaterad av Maria Olsson