Bidrag som ges av omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ger bidrag till pensionärs- och handikappföreningar. För att erhålla bidrag krävs det att föreningen har 10 bidragsberättigade medlemmar samt är öppen för alla, har stadgar, en styrelse, medlemsmatrikel med uppgift om namn, adress och födelsedata. Medlemmar måste också betala en medlemsavgift.

För att få bidrag ska föreningen varje år lämna in ansökan och därtill bifoga:

  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk redogörelse
  • revisionsberättelse
  • verksamhetsplan för innevarande år
  • stadgar
  • alkohol-/drogpolicy
  • medlemsmatrikel eller av kassör styrkta uppgifter om antalet bidragsberättigade medlemmar.

Förening är också skyldig att låta sig granskas i enlighet med våra regler.

Läs våra bidragsregler

Bidragsberättigad medlem

Bidragsberättigad medlem är fysisk person som är bosatt i Landskrona kommun, finns med i medlemsmatrikel, betalar medlemsavgift och i övrigt uppfyller krav enligt föreningens stadgar och beslut.

Bidragets storlek

Bidragets storlek räknas fram enligt de regler som gäller för respektive typ av förening (kan justeras uppåt eller nedåt av nämnd för förening med särskilt stark eller svag ekonomi, men då krävs särskilt beslut). 

Om skuld till staden finns kan bidraget innehållas till dess denna skuld betalts.

Granskning 

Varje år väljs föreningar ut till särskild granskning. Minst fyra föreningar per år granskas. Vid en granskning tittar vi på föreningens räkenskaper, medlemsmatriklar med mera.

Föreningar måste arkivera material (räkenskapsmaterial och medlemsmatriklar med mera) som ligger till grund för bidraget i minst fyra år.

Ansökan

Ansökan görs senast 20 april varje år. Bidrag betalas ut senast den 31 maj.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anna Söderquist