Allt ljus på Landskronas fritidshem

Idag lyser strålkastarljuset på Landskrona stads fritidshem och deras fantastiska arbete. Under dagen anordnar utbildningsförvaltningen tillsammans med Lärarförbundet ett gemensamt utbildnings- och erfarenhetsutbyte fritidshemmen emellan. Syftet är att stärka det kollegiala lärandet inom och mellan kommunverksamheterna.

Fritidspedagoger och personal från alla stadens fritidshem träffas idag för att gemensamt inspireras och reflektera kring lärande, bemötande och undervisning. 

”Dagen kommer att varvas med gemensamma föreläsningar och seminarium. Genom att mötas och samtala kring våra uppdrag tar vi tillvara på den kraft som finns, inspireras och erbjuds möjligheten att tillsammans sätta ord på och reflektera över vårt arbete. Låt oss inspireras och lära av varandra!” säger Caroline Ekstrand, verksamhetschef för grund- och särskolan i Landskrona stad, som också uttrycker stor tacksamhet gentemot alla som möjliggjort dagen.

Fritidshemmet ska vara en länk mellan förskola, förskoleklass och skola och stödja elevernas sociala och allsidiga utveckling. Utbildningen och aktiviteterna ska utgå ifrån elevernas behov, erfarenheter och idéer och elda på deras lust att lära.  Ett annat viktigt uppdrag är att elever får träna på demokrati, inflytande och ansvar.

Det är också viktigt att ta del av andra verksamheters arbete utanför kommungränsen. Pedagoger från fritidshemmet på Maria Parkskolan i Helsingborg delar med sig av sin årsklocka kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet som betonar vikten av samarbete inom fritidshemmet, men också tillsammans med rektor och arbetslag på skolan. 

Under dagen kommer också Landskrona Stads egna verksamheter berättar om och föra dialog kring det dagliga och långsiktiga arbetet på fritidshemmen och senare under dagen kommer deltagarna att ta del av en gemensam föreläsning i det högaktuella ämnet äventyrspedagogik.

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén