Enklare att få jobb med Arbetsmarknad Landskrona

Arbetsmarknad Landskrona är en fyraårig satsning (2017-2020) för att minska arbetslösheten i staden. Målet är att komma ned till Skånesnittet, som idag är 5 procent lägre än i Landskrona, genom att ta ett helhetsgrepp om arbetsmarknadsfrågorna.

Arbetsmarknad Landskrona har påbörjats och består av fem delprojekt:

1. Enkla jobb – genom att omfördela arbetsuppgifter så att rätt person gör rätt sak, får fler personer en chans att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som befintlig personal kan fokusera på kärnverksamheten. Metoden används till att börja med i kommunala förvaltningar och Landskrona stad har fått 35,4 miljoner kronor i EU-stöd för att rusta arbetssökande i detta delprojekt.

2. Utbildning – kompetenshöjande insatser för att göra fler anställningsbara. Arbetet börjar redan i grundskolan med att hjälpa ungdomar att göra strategiska studieval som ökar chanserna att få ett jobb. Det handlar också om att låta arbetsmarknadsfrågor ta större plats inom vuxenutbildningen med mera.

3. Arbetsförmedlingen – fördjupad samverkan och matchning mellan arbetsförmedling, utbildningsanordnare och arbetsgivare. Bli bättre på att ta tillvara statliga medel avsedda för Landskronas arbetsmarknad.

4. Migration – tydligare fokus på insatser riktade mot utbildning och arbetsmarknad.

5. Tillväxt Landskrona AB – nytt kommunalt bolag med syfte att stärka den lokala kompetensförsörjningen för befintliga företag och vid nyetableringar. Ska även verka för fler enkla jobb inom det privata näringslivet.

Vad skiljer Arbetsmarknad Landskrona från tidigare jobbsatsningar?
– Den viktigaste skillnaden är att detta är ett kommunövergripande projekt med stark politisk förankring. Landskrona stad har jobbat hårt med arbetsmarknadsfrågor under flera år och det finns lyckade exempel på individnivå, men nu har vi förutsättningar att uppnå strukturella förbättringar, säger projektledare Mats Persson.

 Vad lockar dig med rollen som projektledare för Arbetsmarknad Landskrona?
– Jag är själv från Landskrona och ser att någonting behöver göras för att minska arbetslösheten. Jag gillar att Landskrona stad nu tar ett helhetsgrepp, det visar att man tar frågan på allvar! Jag har jobbat med arbetsmarknadsfrågor i hela mitt liv så det är roligt att få vara med och leda det här projektet på hemmaplan.

Vilka är de största utmaningarna
– Den största utmaningen just nu är att få alla kommunala förvaltningar att bidra med enkla jobb-platser. Om vi ska nå våra mål räcker det inte med ett par förvaltningar utan alla måste vara med på tåget. Det gäller också att få det privata näringslivet att tänka lokalt i större utsträckning och se oss som en resurs när de rekryterar. 

Delprojektet Enkla jobb har redan kommit igång och sysselsätter idag ett hundratal personer. En av dem är Rickard Bernhill, 32 år, som fått en ettårsanställning som köksansvarig för en demensavdelning på Solbackens äldreboende. Rickard ansvarar bland annat för matinköp, servering och kökshygien – arbetsuppgifter som tidigare delades mellan undersköterskorna på avdelningen. Han är också ett socialt stöd för de boende.

– Jag har fått ett väldigt bra mottagande och trivs ypperligt! Det känns som att jag gör skillnad både för de boende och för den övriga personalen. Jag hoppas få en bra referens som underlättar när jag söker jobb i framtiden och skulle jag få stanna kvar här är det en bonus. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr