Extra bolagsstämma i Landskrona Energi AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Landskrona Energi AB.

Tid:  Onsdagen den 14 juli 2010 kl 12.00

Plats:  Stadshuset, röda rummet, 6:e vån.

Anmälan:  Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman

Anmälan om deltagande vid bolagsstämman sker till
Kåre Larsson, Landskrona stad, 0418-47 08 40 eller via e-post kåre.larsson@landskrona.se. Anmälan skall innehålla namn samt telefonnummer.

Dagordning vid stämman.

1. Val av ordföranden på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av arvoden för år 2010 till styrelsen och revisorerna
7. Stämmans avslutande

Landskrona den 28 juni 2010

Björn Persson
Styrelseordförande

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén