Fortsatta satsningar på stationsområdet och Östervångsplan

Landskrona-station-ostervangsplan.jpg

Stadsmiljöavdelningentar nu nästa steg för en attraktiv, säker och förenklad vardag för bilister, gångtrafikanter och kollektivtrafikresenärer. Ombyggnadsarbetet kommer att starta vecka 47 och pågå en bit in på 2017.

Östervångsplan, där ett flertal livsmedelsbutiker och järnvägsstationen finns, kommer att byggas om i syfte att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten vid och intill stationsområden. Arbetet är uppdelat i två etapper.

Första etappen innebär att korttidsparkeringen och på- och avstigningszon flyttas till parkeringsytan söder om Pressbyrån. I och med detta, blir det fler korttidsparkeringar och ett direktstråk till bussar och tåganslutningar - utan att behöva korsa en trafikerad väg. Trafikkonflikten som idag råder mellan bilisterna på korttidsparkeringen, uppställda taxibilar och bussar, minskar i och med denna ombyggnation.

Under arbetets gång finns det möjlighet att parkera på den så kallade pendlarparkeringen vid Järvgatan. Illustrationen nedan visar var denna är förlagd. 

Pendlarparkering stationsområdet

Andra etappen påbörjas i samband med att första avslutats och innebär en generell förbättring av framkomligheten för bussar och en utökad uppställning för taxibilar i och med att ytorna som tillkom under första etappen blir tillgängliga. Området kommer inte längre att vara tillgängligt för fordonstrafik, utan exklusivt bussar och taxibilar.

Korttidsparkering stationen

Ombygganden av stationsområdet ingår i en större satsning där det planeras för ny vänthall och förbättringar för gång- och cykeltrafiken inom stationen. Landskrona stad hoppas att resultatet kommer att vara till allmänhetens glädje och ber er att ha överseende med de störningar som arbetet eventuellt kan medföra.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout