Gemensamt fjärrvärmenät utreds

Idag tecknade Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona stad, Lunds Energikoncernen och Öresundskraft avtal om att utreda förutsättningarna för en samverkan inom fjärrvärmeområdet.

Parterna ska tillsammans analysera de ekonomiska, tekniska och miljömässiga
förutsättningarna för en sammankoppling av sina fjärrvärmenät, liksom förutsättningarna för ett gemensamt produktionssystem för fjärrvärme. Analysen ska utmynna i ett ickebindande samverkansförslag under våren 2011.

- Med ett regionalt fjärrvärmesystem skapas stora möjligheter att optimera
fjärrvärmeproduktionen vilket minskar behovet av reinvesteringar samtidigt som
möjligheten att ta emot spillvärme ökar, säger Anders Östlund, vd för
Öresundskraft AB.

Redan 2005 kopplades fjärrvärmenäten i Landskrona och Helsingborg samman.

- Att ta ytterligare ett steg mot ett regionalt fjärrvärmesystem tror vi genererar
ytterligare samordningsfördelar som kommer kunderna i hela regionen till gagn,
säger Kåre Larsson, förvaltningschef för Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen,
Landskrona stad.

Även Lunds Energikoncernen har sedan tidigare byggt ut sitt fjärrvärmenät genom en
ledning mellan anläggningarna i Lomma/ Lund och Eslöv.

- Med sammankopplade nät erhålls en större värmemarknad för elproduktion, vilket
går helt i linje med vår satsning att etablera ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i
Örtofta. Det förstärker fjärrvärmens konkurrenskraft, samtidigt som miljöprofilen
förbättras ytterligare, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén