Glumslöv förskola första Qualiscertifierade förskolan i Landskrona

Som första förskola i Landskrona stad har Glumslöv förskola blivit Qualiscertifierad efter en extern granskning av dess verksamhet. Qualis är ett verktyg som alla skolor och förskolor i Landskrona stad använder för att kvalitetssäkra sin verksamhet och för att förbättra verksamheten på ett systematiskt sätt.

Granskningen av Glumslöv förskola uppvisar att skolan har en god kvalitet inom samtliga områden som Qualis granskar. Förskolan når 70 poäng och minst steg 3 på samtliga kvalitetsområden varför skolan blivit certifierad enligt Qualiskriterierna. Gränsvärdet för certifiering ligger på 60 poäng.

– Vi är naturligtvis glada över certifieringen och ser det som en bekräftelse på att vi gör ett medvetet och bra arbete, säger Carin Persson, förskolechef på Glumslöv förskola.

I november 2012 genomfördes på Glumslöv förskola en extern granskning av verksamheten. Inför granskningen genomförde förskolans 10 arbetslag och ledning en självvärdering av Qualis kvalitetskriterier inom elva områden. Utbildade granskare besökte under två dagar Glumslöv förskola och deltog i avdelningarnas verksamheter samt intervjuade pedagoger, vårdnadshavare och ledningsgrupp samt träffat förskolechefen i ett avslutande möte. Under besöket tog utvärderarna även del av dokumentation och aktiviteter på avdelningarna och pratade med barn och personal.

En eftertraktad skola med trygghet

Granskningen resulterade i en genomarbetad och omfattande rapport som visar skolans styrkor och förbättringsområden, denna fungerar som ett underlag för fortsatt systematiskt kvalitetsarbete. Bland förbättringsområdena nämns delaktighet i lärprocessen, styrning och ledarskap samt image. Granskarna skriver i rapporten att Glumslöv förskola är en trivsam, trygg och eftertraktad förskola som uppvisar en god och jämn kvalitet. Förskolans starkaste område är utveckling och lärande, organisation och föräldrainflytande.

– Detta är vår första förskola i Landskrona som nått certifiering. Därmed har vi certifierade enheter i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Det visar att vi har bra kvalitet i alla skolformer, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Under 2012 blev Glumslöv skola, Sandåkerskolan och Selma Lagerlöfgymnasiet Qualiscertifierade.

Qualis i förskolan är ett nationellt system som omfattar två processer: huvudprocesser och stödprocesser. Huvudprocesserna består av fem områden: trygghet och trivsel, delaktighet i lärprocessen, arbetssätt och pedagogroll, utveckling och lärande samt föräldrainflytande. Stödprocesserna består av sex områden: organisation, styrning och ledarskap, kommunikation, kompetens, resursutnyttjande och image. Till varje område finns kriterier kopplade till sju steg i en trappa. Ju högre steg i trappan en förskola når, desto högre kvalitet i arbetet har förskolan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén